Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Info z aktivít

ROK 2020

Február

14.2.2020- 2. seniorátny ples, Gemerská Poloma 19.00 hod

9.2.2020- celozborový výročný konvent 9.30 hod, Chyžné

2.2.2020- 8.30 hod, Magnezitovce- filiálny konvent

2.2.2020- 9.30 hod, Revúcka Lehota- filiálny konvent

2.2.2020- 11.00 hod, Chyžné- zborový konvent

Január

26.1.2020- 15.00 hod, zasadnutie výročného celozborového presbyterstva v Chyžnom

26.1.2020- 8.30 hod, filiálny konvent Lubeník

15.1.2020- 19.00 hod, Revízna komisia

13.1-17.1.2020 - AMOT / aliančný modlitebný týždeň / v spolupráci s Bratskou Jednotou Baptistov a ECAV Jelšava 

ROK 2019

December

25.12.2019- 1. slávnosť Vianočná, Chyžné 11.00 hod vystúpenie spevokolu Lechcem

Revúcka Lehota 9.30 hod vystúpenie spevokolu Lechcem

November

28.11.2019- Stretnutie 3 generácii pri pesničkách, 13.30 hod- Revúca

1.1.2019- 13.00 hod Magnezitovce, spomienkové služby Božie na cintoríne

3.11.2019- 11.00 hod Chyžné, Pamiatka posvätenia chrámu

10.11.2019- 9.30 hod Revúcka Lehota, Pamiatka posvätenia chrámu

Október

Pamiatka Reformácie 502 rokov

A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji.  A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

                                                                                                         List Rímskym 5,1-8

Prešiel ďalší rok nášho života, a my si opäť  spoločne pripomíname  502.-výročie Reformácie. Reformácie, ktorá zmenila chod dejín- i ľudské životy. Poznáme skoro všetko okolo reformácie, čo jej predchádzalo kto  za ňou stál.... známe je nám meno Dr. Martina Luthera, i Melanchtona a iných.

 

Ale to nebola prvotná myšlienka  a ani cieľ – rozdeliť cirkev. Skôr ako rozkol si dnes milý bratia a sestry môžeme všimnúť to, čo aj dnes spôsobuje rozkol- tvrdosť srdca.

 

 

Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý a Jeho milosť trvá naveky ...

V 16. nedeľu  po svätej Trojici sme v cirkevnom zbore  Pánu Bohu ďakovali za úrody zeme, dary ktoré nám Boh zo svojej štedrosti a lásky dáva 

 

CZ ECAV Chyžné, fília Revúcka Lehota

 

CZ ECAV Chyžné

31.10.2019- Pamiatka Reformácie 18,00 hod služby Božie 

27.10.2019- vystúpenie spevokolu Lechcem v Chyžnom pri príležitosti mesiaca október- mesiac úcty k starším

16.10.2019- vystúpenie spevokolu Lechcem v Lubeníku pri príležitosti 5. výročia založenia spevokolu Nezábudka v Lubeníku, a október- mesiac úcty k starším

27.10.2019- Pamiatka posvätenia chrámu v Lubeníku 

20.10.2019- Pamiatka posvätenia chrámu v Magnezitovciach

 

September

1.9.2019- služby Božie s požehnaním detí, mládeže, pedagógov na začiatok školského roka, Lubeník- 8.30 hod, Revúcka Lehota- 9.30 hod, Chyžné-11.00 hod

August

25.8.2019- 10.00 hod, GES ECAV, Štítnik- deň GES ECAV

29.-1.9.2019- VD ECAV- Misijné dni, Ľubovianske kúpele- Dobre vidieť

Júl

14.7.2019- 9.30 hod, Dištriktuálny deň VD ECAV, Poprad

Jún

30.6.2019- ukončenie školského roka, služby Božie 

23.6.2019- stretnutie mužov GES ECAV 15.00 hod, Ochtiná

Máj

19.5.2019- stretnutie žien GES ECAV, Dobšiná 15.00 hod 

4.5.2019 - 10.00 hod Evanjelický chrám Boží Chyžné

slávnostná inštalácia zborovej farárky Mgr. Emílie Volgyiovej

INŠTALÁCIA ZBOROVEJ FARÁRKY V CZ ECAV CHYŽNÉ

 

„ Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj  sa, veď ja som tvoj  Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“                                         Izaiáš 41,10

 

4. 5. 2019 po Veľkej noci sa v našom Evanjelickom cirkevnom zbore konala radostná slávnosť inštalácie Mgr. Emílie Völgyiovej. Po 12 rokoch svojej služby v CZ ECAV Chyžné a úspešnej voľbe si ju členovia cirkevného zboru zvolili na obdobie 10 rokov ako svoju zborovú farárku.

 

Inštalácia zborového farára nie je každodennou udalosťou, veď aj v našom cirkevnom zbore sa konala po takmer 19 rokoch. Je to veľká radosť pre celý náš seniorát a hlavne pre nás členov cirkevného zboru Chyžné. Slávnosť inštalácie je dôkazom toho, že Pán Boh je ešte stále živý v našich srdciach aj v cirkevnom zbore.

 

Pozvanie na slávnostné služby Božie prijalo predsedníctvo Gemerského seniorátu- brat senior Mgr. Radovan Gdovin a brat seniorátny dozorca Mgr. Michal Terrai, ako i  bratia farári a sestry farárky z nášho seniorátu, starostovia obcí Chyžné, Lubeník, Magnezitovce a Revúcka Lehota, riaditeľ a zástupkyňa ZŠ s MŠ Sama Tomášika v Lubeníku, zástupkyňa MŠ v Lubeníku, riaditeľka ZUŠ Revúca, ako i  rodina, priatelia a známi sestry farárky. 

 

V úvode všetkých pozdravil a privítal brat dozorca Ondrej Málik. Liturgiou poslúžili velební bratia farári a sestry farárky, menovite senior Mgr. Radovan Gdovin, konsenior Mgr. Dušan Hrivnak, Mgr. Adriana Hrivnaková, Mgr. Janka Ilčisková, Mgr. Emília Velebírová, Mgr. Lucia Fagová.

 

Slávnostný akt inštalácie vykonal brat senior Mgr. Radovan Gdovin, ktorý sestru farárku povzbudil, aby sa vo svojej službe, ako aj vo svojom živote nechala viesť dobrým pastierom Pánom Ježišom Kristom, a to na základe slov z proroka Izaiáša 41, 10.

 

Zvesťou slova Božieho na biblický text Žalm 23 poslúžil brat konsenior Mgr. Dušan Hrivnak. Program slávnosti obohatil domáci spevokol piesňou „Credo in unum Deum“ a piesňou „ Vzácny dar svoj živú vieru“. Odzneli príhovory predstaviteľov cirkevného zboru, seniorátu a starostu obce. Potom sa novoinštalovaná sestra farárka tiež krátko prihovorila.

 

Aj my, členovia cirkevného zboru, chceme poďakovať Pánu Bohu za to, že kroky sestry farárky nasmeroval práve k nám. Pre pôsobenie našej už zborovej sestry farárky v cirkevnom zbore vyprosujeme od Pána hojnosť Jeho požehnania a v práci na Jeho vinici prajeme pevné zdravie, veľa síl a spokojnosti. Nech sám Pán Boh žehná jej kroky.

 

 

                                                                                                          členovia CZ ECAV Chyžné

 

Ach, Pane, nech vníma Tvoje ucho modlitbu Tvojho služobníka a modlitbu Tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báť sa Tvojho mena; 

                                                                Nehemiáš  1,11a

 

 

 

Apríl

18.-22.4.2019- Veľkonočné sviatky / Veľkonočná nedeľa vystúpenie cirkevného spevokolu Lechcem ECAV Chyžné /

10.4.2019- krajská prehliadka seniorských spevokolov, Brusno / účasť cirkevného spevokolu Lechem - ECAV Chyžné /

12.4.2019- Vyšná Slaná, Biblická olympiáda- seniorátne kolo GES ECAV

13.4.2019- stretnutie mladých GES ECAV, Koceľovce 

Marec

30.3.2019- Gočovo, seniorátny konvent GES ECAV

31.3.2019- seniorátna prehliadka spevokolov GES ECAV, Revúca 15.00 hod / účasť cirkevného spevokolu Lechem - ECAV Chyžné /

Január/ Február

- zasadnutie celozborového presbyterstva

- konventy vo fíliách 

2.2.2019- kandidačné presbyterstvo

24.2.2019- volebný a celozborový účtovný konvent

 

ROK 2018

November

 

1.11.2018- Magnezitovce, 13.00 hod služby Božie na cintoríne

4.11.2018- Lubeník, 8.30 hod Pamiatka posvätenia chrámu+ vystúpenie spevokolu

4.11.2018- Chyžné, 11.00 hod Pamiatka posvätenia chrámu+ vystúpenie spevokolu

11.11.2018- Revúcka Lehota, 9.30 hod Pamiatka posvätenia chrámu+ vystúpenie spevokolu

11.11.2018- stretnutie presbyterov GES ECAV, Ratkovské Bystré 14.00 hod

28.11.2018- Stretnutie troch generácii pri pesničkách, 14.00 hod Revúca

 

 

Október

28.10.2018- Magnezitovce, 8.30 hod Pamiatka posvätenia chrámu+ vystúpenie spevokolu

31.10.2018- Reformačné služby Božie, 18.00 hod Chyžné

 

September

- 30.9.2018: Magnezitovce 8.30 hod, Revúcka Lehota 9.30 hod, Chyžné 11.00 hod- Poďakovanie za úrody zeme

- 23.9.2018: Lubeník, 8.30 hod Poďakovanie za úrody zeme

- 16.9.2018- Dištriktuálny deň VD ECAV, Poprad ( športová hala Poprad ),9.30 hod . služby Božie s Večerou Pánovou so spomienkou na obete holokaustu a komunizmu

1918-1938-1968

- 2.9.2018 - služby Božie s požehnaním do nového školského roka 

- 30.8.-2.9.2018- Misijné dni VD ECAV: Skutočné slobodní, hotel Sorea ( Ľubovnianske kúpele) viac na www.vdecav.sk

August

Júl

- Konfirmácia 8.7.2018, 9.30 hod Chyžné

- záverečné prázdninové posedenie spevokolu

Jún

 

 - turistické stretnutie mládeže GES ECAV / Geravy- Zejmarská roklina /

- stretnutie žien- M.D. Lúka 

- stretnutie mužov- Jelšava

Máj

 

APRÍL

29.4.- 6.5. 2018- voľby dozorcu GES ECAV

29.4.2018- stretnutie spevokolov GES ECAV

15.00 hod- Štítnik, seniorátna prehliadka spevokolov

20.4.2018- seniorátne kolo BIOL

Seniorátne kolo biblickej olympiády GES ECAV

Aj v tomto roku sa konalo 20. apríla 2018 seniorátne kolo biblickej olympiády GES ECAV na pôde cirkevného zboru ECAV Vlachovo. Priestory na zrealizovanie olympiády nám poskytol klub seniorov. Seniorátneho kola sa zúčastnilo 18 detí vo všetkých kategóriách.  Po povzbudivých slovách domácej sestry farárky Mgr. Martiny Gdovinovej sme sa stíšili v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do 3. kategórii a mohli sa začať písať testy.  Seniorátne kolo poskytuje priestor nielen na získanie nových vedomostí, ale je aj možnosťou, spoznať nových kamarátov z okolitých cirkevných zborov seniorátu. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli ochotní a pripravili deti so svojich cirkevných zborov na biblickú olympiádu, venovali im čas a mali trpezlivosť. Nech Boh odmení vaše úsilie. 

Poďakovanie patrí cirkevnému zboru ECAV Vlachovo

 

                 Mgr. Emília Völgyiová, koordinátorka biblickej olympiády GES ECAV

MAREC

11.3.- 18.3. 2018- voľby seniora GES ECAV

Nikto sa nás nepýta, či sme pripravení stratiť rodiča, súrodenca, partnera, dieťa alebo dobrého priateľa. I keď sa spoločnosť mení, strata človeka zostáva  bolestná.

 

" Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha,

Ty si ma vykúpil, Pane Bože verný

Veď Ty si moja sila a útočište..."

S hlbokým žiaľom, ale odovzdaní do Božej vôle oznamujeme, že naša drahá sestra vo viere,

pani Anna Belicová

dňa 8.marca 2018 vo veku  101 rokov odišla k svojmu Nebeskému Otcovi .

Posedenie bude v sobotu 10.3.2018 o  17,00 hod v dome smútku v Revúckej Lehote a posledná rozlúčka bude v nedeľu  11.3.2018 o 14,00 hod v dome smútku v Revúckej Lehote. 

 

         

 

 

 

 

Odpočívajte v pokoji!

 

 

                                                         Evanjelický a.v. cirkevný zbor Chyžné

FEBRUÁR

 

18.2.2018- celozoborvý účtovný a volenmý konvet Chyžné

JANUÁR

Aliančný  týždeň  modlitieb ECAV CZ Chyžné v spolupráci s BJB a  CZ ECAVJelšava / druhý januárový týždeň 2018 /

25.1.2018- zasadnutie celozoborového presbyterstva

26.1.2018- 11.2.2018- konventy

 

MAREC

11.3.- 18.3. 2018- voľby seniora GES ECAV

Nikto sa nás nepýta, či sme pripravení stratiť rodiča, súrodenca, partnera, dieťa alebo dobrého priateľa. I keď sa spoločnosť mení, strata človeka zostáva  bolestná.

 

" Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha,

Ty si ma vykúpil, Pane Bože verný

Veď Ty si moja sila a útočište..."

S hlbokým žiaľom, ale odovzdaní do Božej vôle oznamujeme, že naša drahá sestra vo viere,

pani Anna Belicová

dňa 8.marca 2018 vo veku  101 rokov odišla k svojmu Nebeskému Otcovi .

Posedenie bude v sobotu 10.3.2018 o  17,00 hod v dome smútku v Revúckej Lehote a posledná rozlúčka bude v nedeľu  11.3.2018 o 14,00 hod v dome smútku v Revúckej Lehote. 

 

         

 

 

 

 

Odpočívajte v pokoji!

 

                                                         Evanjelický a.v. cirkevný zbor Chyžné

 

 

ROK 2017

DECEMBER

25.12.2017- vystúpenie zborového spevokolu Lechem na SB v Revúckej Lehote a Chyžnom

9.12.2017-rozsvietenie Vianočného stromčeka, Chyžné 17.00 hod

 

 

NOVEMBER

Stretnutie troch generácii pri piesni, Revúca

Výmena okien na fare.

OKTÓBER

30.10.2017- Predreformačný večer, zborová miestnosť Chyžné 17.00 hod/ historické udalosti Reformácie, film Martin Luther, čaj+koláčik

 

31.10.2017- 17.00 hod Chyžné, slávnostné služby Božie pri príležitosti 500. výročia Reformácie / história CZ ECAV Chyžné, spevokol Lechem /

SEPTEMBER

 

23.9.2017 - Jelšava 15.30 hod, pri príležitosti výročia mesta Jelšava a 500. výročí reformácie sa uskutočnia slávnosti na ktorých vystúpi spevokol Lechem/ Evanjelický a.v. cirkevný zbor/ a spevokol Quirin

P O Z V A N I E

OBEC CHYŽNÉ 

CIRKEVNÝ ZBOR EVANJELICKEJ CIRKVI A.V.

CHYŽNÉ

 

VÁS

SRDEČNE POZÝVAJÚ na spomienkovú slávnosť pri

130. VÝROČÍ ÚMRTIA 

SAMUELA TOMÁŠIKA

kňaza, prozaika, básnika, národného buditeľa 

10. septembra 2017 o 9.30 hod Chyžné

Program: 

  • 9.30 hod slávnostné služby Božie Chyžné
  • spoločný sprievod na cintorín, spevokol Quirin
  • pamätná izba S. Tomášika
  • 14.00 hod príhovor riaditeľa ZŠ s MŠ S. Tomášika v Lubeníku
  • pásmo žiakov ZŠ s MŠ S. Tomášika o živote Tomášika
  • vystúpenie spevokolu Quirin

 

9. septembra 2017 o 9.00 hod spomienková cyklojazda po pamätných miestach S. Tomášika

 

Trasa: 9.00 hod- Chyžné- Gemerské Teplice- Revúca /prvé slovenské gymnázium /

Služby Božie s požehnaním do nového školského roka 2017/2018 budú

3.9.2017 /nedeľa/ o 9.30 hod v Revúckej Lehote a

11.00 hod v Chyžnom

Mgr. Emília Volgyiová

 

                     Jún

29.6.2017- záverečné pred-prázdninové  posedenie so spevokolom Lechem na fare

25.6.2017- slávnosť KONFIRMÁCIE,  Chyžné 9.30 hod

4.6.2017: 1. slávnosť Svätodušná, vystúpenie spevokolu Lechem na službách Božích 

/ 9,30 hod Revúcka Lehota, 11,00 hod Chyžné /

25.6.2017: slávnosť Konfirmácie, 9.30 hod Chyžné

Máj

21.5.2017: seniorátne stretnutie žien GES ECAV, Rožňavské Bystré

Reformácia očami Katarína von Bora, prednášajúca Mgr. Anna Polcková

 

Apríl

23.4.2017: vystúpenie spevokolu Lechem na službách Božích v Lubeníku

13.-17.4.2017: Veľká Noc 2017

Veľkonočná nedeľa- vystúpenie zborového spevokolu Lechem na službách Božích v Revúckej Lehote a Chyžnom

DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

EVANJELICKÝ A.V. CIRKEVNÝ ZBOR CHYŽNÉ

VÁS SPOLOČNE POZÝVAJÚ NA 

SAKRÁLNY KONCERT

ÚČINKUJE

SPEVÁCKY ZBOR

SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

DIRIGENT

doc. Mgr. art. Štefan SEDLICKÝ, ArtD.

 

v sobotu, 1.apríla 2017 o 17:00 hod

v kostole ECAV v Chyžnom

 

Vstup voľný. S vďakou pijmeme Váš dobrovoľný príspevok.

 

 

CZ ECAV Chyžné, 1.apríl 2017

"Kto miluje, spieva."

Spev je stále najlepšou formou modlitby. Je to dorozumievacia reč medzi človekom a Bohom. A kto spieva, dvakrát sa modlí. Spev  nám pomáha, aby sme sa oslobodili do hluku, ktorý si možno ešte z domu prinášame, pomáha nám sústrediť sa.

Tieto slová zaiste platili aj 1. apríla 2017, keď sme sa spoločne stretli v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Chyžnom na sakrálnom koncerte, kde vystúpilo unikátne hudobné teleso: Spevácky zbor slovenských učiteľov s dirigentom doc. Mgr. art. Štefanom SEDLICKÝM, ArtD. Vzácna pôstna doba, ktorú sme prežívali, ešte viac umocňovala umelecký zážitok koncertu. Spevácky zbor tvoria čisto mužské hlasy, ktoré priam zatriasli základmi kostola, ale vytvorili neopakovateľný zážitok, ktorý si poslucháči odnášali domov. Mnohé nádherné piesne v podaní speváckeho zboru slovenských učiteľov zostali v našich pamätiach natrvalo.

 

Mgr. Emília Völgyiová, námestná farárka CZ ECAV Chyžné

Marec

31.3.2017: Pani Anna Belicová z Revúckej Lehoty sa z Božej milosti dožila vzácneho životného jublilea 101 rokov.

Prajeme jej hojnosť Božieho požehnania a milosti. 

Naša jubilantka 

pani Anna Belicová 

sa z Božej milosti dožila vzáneho životného jubilea

101 rokov

v mene predsedníctva 

Cirkevného zboru ECAV Chyžné

prajem 

hojnosť Božieho požehnania, veľa síl, lásky, zdravia,

nech Vás Pán Boh sprevádza v každú chvíľu.

Naša spolusestra aj v tomto vysokom veku stále prichádza na služby Božie, pravidelne sa zúčastňuje Večeri Pánovej. Nechýba jej humor a láskavé srdce.

Z celého srdca prajem všetko najlepšie

Mgr. Emília Volgyiová, farárka CZ  ECAV Chyžné

 

 

 

31.3.2017: Seniorátne kolo biblickej olympiády GES ECAV, Revúca

Aj v tomto roku sa konalo 31. marca 2017 seniorátne kolo biblickej olympiády GES ECAV na pôde cirkevného zboru ECAV Revúca. Priestory na zrealizovanie olympiády nám poskytlo vedenie gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Seniorátneho kola sa zúčastnilo 11 detí vo všetkých kategóriách. Deti boli z cirkevných zborov ECAV: Revúca/Chyžné, Vlachovo, Dobšiná, Jelšava, Rožňava. 

1.kategória: Lukáš Sečkár, Rožňava- 1. miesto/ postupuje na celoslovenské kolo /

2. kategória: Samuel Čellár, Revúca/ Chyžné- 1. miesto /postupuje na celoslovenské kolo /

3. kategória: Janka Máliková, Revúca/ Chyžné- 1. miesto /postupuje na celoslovenské kolo /

4. kategória: Lucia Iľová, Rožňava- 1. miesto

Po krátkom biblickom úvode, ktorý mala domáca sestra farárka Mgr. Ing. Hudecová sme si spoločne zaspievali a stíšili sa v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do 4. kategórii a mohli sa začať písať testy.  Seniorátne kolo sa vždy tešilo veľkej účasti detí z cirkevných zborov Gemerského seniorátu, avšak po zmene pravidiel nám tento počet rapídne klesol. V minulom roku sa biblickej olympiády zúčastnilo 14 detí. Tohto roku sa olympiády zúčastnilo 11 detí.  Viem, aké podmienky často panujú v školách a aké je zastúpenie na hodinách náboženstva z vlastnej skúsenosti, preto sa chcem ako koordinátorka biblickej olympiády poďakovať tým kolegom, ktorí pripravili deti na olympiádu, venovali im čas a mali trpezlivosť. Nech Boh odmení vaše úsilie. 

Poďakovanie patrí cirkevnému zboru ECAV Revúca a Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej

Február

14.2.2017: Seniorátna pastorálna konferencia 9.00 hod, Revúcka Lehota

 

Január

9.-13.1.2017:

 

Aliančný týždeň modlitieb v spolupráci s Evanjelickým a.v. cirkevným zborom Jelšava a Bratskou Jednotou Baptistov. 

- presbyterstvá, konventy

ROK 2016

December

17.12.2016-Revúcka Lehota, rozsvietenie Vianočného stromčeka, spevokol Lechem Chyžné

18.12.2016- 10.00 hod Rožňava, seniorátne stretnutie GES ECAV za účasti všetkých cirkevných zborov seniorátu pri príležitosti 500. výročia Reformácie k budúcemu roku 2017

25.12.2016-  vystúpenie zborového spevokolu Lechem na službách Božích- Chyžné a Revúcka Lehota

November

27.11.2016-28.11.2016- návšteva členov CZ ECAV Chyžné v partnerskom CZ v Seifhennersdorfe pri príležitosti 80. výročia založenia zboru.

23.11.2016- stretnutie pri pesničkách troch generácii v Revúcej o 14,00 v MsKs Revúca- spevokol Lechem/ ECAV Chyžné- 5.piesní/

15.-16.11.2016- Oslavy 60. výročia Základnej školy v Lubeníku a 190. výročia zrodu školstva v Lubeníku

1.11.2016- služby Božie na cintoríne v Magnezitovciach o 13,00 hod

Pamiatka posvätenia chrámu- Chyžné, vystúpenie zborového spevokolu Lechem

Revúcka Lehota, vystúpenie zborového spevokolu Lechem     

Október

Poďakovanie za úrody zeme- Chyžné, Revúcka Lehota, Lubeník, Magnezitovce

Pamiatka posvätenia chrámu- Magnezitovce, Lubeník

September

Stretnutie dozorcov a presbyterov GES ECAV !!!

25.9.2016, 15.00 hod Dlhá Ves- kultúrny dom

Téma: Služba presbytera – laika v CZ – pomoc duchovnému

Hosť: Tibor Lóczy, presbyter a misijný pracovník CZ Gemer

4.9.2016- 11.OO hod Chyžné, požehnanie pre deti, študentov a pedagógov na začiatok školského roka. Služby Božie s programom pre deti, mládež. 

August

- 12.8.2016 - 13.8.2016

Dni obce Chyžné, spevokol Lechem ECAV Chyžné

28.8.2016- Blahoželanie  v rámci služieb Božích bratovi dozorcovi Ondrejovi Málikovi k jeho životnému jubileu 70 rokov, zúčastnili sa všetci zástupcovia fílii

Júl

Povodeň 29.7.2016- Chyžné, garáž na fare

- 7.7.2016 záverečné posedenie so spevokolom Lechem / opekačka:-) /

Jún

-  služby Božie na záver školského roka 

- seniorátne stretnutie mužov v Ratkovskom Bystrom

- seniorátne stretnutie žien v Revúcej

Máj

15.5.2016: 1. slávnsoť Svätodušná - vystúpenie spevokolu v Revúckej Lehote a Chyžnom pri príležistosti slávnosti Svätodušných sviatkov

8.5.2016: Požehnanie hasičského auta, slávnsotné služby Božie v Magnezitovciach, vystúpenie zborového spevokolu

1. 5.2016: Vystúpil zborový spevokol v Lubeníku na službách Božích

 

 

Apríl

 

 

15.4.2016: Biblická olympiáda, seniorátne kolo- Revúcka Lehota 9.00 hod
 
2.4.2016: Seniorátny konvent, Chyžné 9.00 hod
 
3.4.2016: ďakovné služby Božie pri dožití sa vzácneho životného jubilea 100 rokov- pani Anna Belicová, Revúcka Lehota 11.00 hod
100 rokov života

pani Anna Belicová z Revúckej Lehoty

/ viac foto vo fotogalérii /

 

Milí bratia a sestry,

v našom cirkevnom zbore ECAV Chyžné máme vzácnu jubilantku, ktorá sa 31.3.2016 dožila  100 rokov života. Pri tejto príležitosti jej v mene cirkevného zboru prajem,  hojnosť Božieho požehnania, veľa síl, vzácnych a dobrých ľudí okolo seba. 

Nech ju Pán Boh žehná v jej ďalšom živote!

                                                       Mgr. Emília Vӧlgyiová, námestná farárka CZ ECAV Chyžné

 

 

Povieval lahodný vetríček našou dedinkou a pošepkával všetkým, že naša mama a stará mama,

veľký sviatok má, ktorú ľúbia deti, vnúčatá, pravnúčatá a prapravnuk, celá rodina a všetci blízky.

Pri vašom krásnom výročí radosť nám vchádza do duší, a tak s láskou- s úctou prichádzame a chceme

Vám na Váš sviatok vzácny veľký poďakovať za lásku, za Vaše usilovné ruky-

ktoré pre nás vytvorili veľa šitia, veľa ručných prác, za roky prežité, za všetky obete.

Veď Váš život bola práca, no postupne sa sila stráca- ubolené už pracovité ruky.

Ale dožili ste sa krásnej chvíle, prešli ste životom dlhé míle ako ten čas rýchlo prešiel-

už striebro Vašich vlasov a jarčeky vrások zdobia čelo, čo rôčik s rôčikom pozbieral

dokiaľ sa na šnúročke žitia zajagalo pekných 100 perál.

Veď málo ľudí sa dožije tak krásneho veku, o to viac nás teší, že ste to práve Vy, 

naša mama, stará mama.

Jubielá sú zvláštne zástavky, pozývajú k zamýšľaniu a spomienky sa rodia v mysli,

tie čo radosť prinášali i čo smútok v duši vtisli, 

ale Vaša veľká viera v Pána Boha, pomáhala prekonávať všetko.

Veď mnohé chvíle v našom žití, ťažké boli ako jarme-

no srdce hreje to, keď cíti, že nežili ste tie roky darmo.

A hoci už zdravie neslúži, ako voľakedy, prajeme Vám do ďalšieho

Vášho žitia

- to čo naše srdcia cítia- radosť mnohú, pokoj v duši nech zdravíčko ešte slúži a

ruka Božia Vás naďalej stráži.

                                                                                          Lýdia Gažúrová, dcéra

 

Hospodin nedá ti viac,

viac než dokážeš zniesť, pretože rád ťa má.

V čase búrok a bied na Neho obráť svoj zrak On ruku ti podá.

Zo smútku pozdvihne ťa, vráti úsmev na tvár slzy z očí zotrie,

Duchom svojím občerství, istotu do srdca dá, že nad Tebou vždy bdie.

REF.: Preto chváľ Pána , chváľ, aj keď síl na to nemáš.

Duši tvojej rozumie o všetkých trápeniach vie.

Zlož bremená Mu k nohám, On milovať ťa naučí,

rozdávať lásku aj tam kde cit už nestačí.

Boh mocnejší je než ten, čo iba dočasu vo svete vládu má.

Rozsieva nenávisť tam, chce zničiť lásku a k hriechu ťa navádza.

 

Podaj sa pod Božiu moc, každý boj na kolenách budeš vyhrávať.

Uvidíš veci veľké milosť a požehnanie ťa budú sprevádzať. 

 
 
 
15.4.2016: Biblická olympiáda - seniorátne kolo, Revúcka Lehota 9.00 hod- Kultúrny dom

Marec

16.3.2016: Chyžné 16. hod , spoločná pôstna večiereň pre celý CZ

Od  21.3.2016- Tichý týždeň / Veľká Noc /

 

 

Február

7.2.2016: Revúcka Lehota 9.00 hod, filiálny konvent

7.2.2016: Lubeník 13.00 hod, filálny konvent

14.2.2016: Chyžné 11.00 hod, konvent

21.2.2016: Celozboorvý konvent Chyžné, 9.30 hod

26.2.2016: 11,00 hod stetnutie spevokolov troch generácii, Revúca

Január

31.1.2016: Magnezitovce 8.15 hod, filiálny konvent

29.1.2016:  Celozborové presbyterstvo ECAV Chyžné, 16.30 hod farský úrad - zborová miestnosť

11.-15.1.2016:

Aliančný týždeň modlitieb v spolupráci s Evanjelickým a.v. cirkevným zborom Jelšava a Bratskou Jednotou Baptistov. 

Téma aliančného týždňa modlitieb: Márnotratný syn

 

Nikto sa nás nepýta, či sme pripravení stratiť rodiča, súrodenca, partnera, dieťa alebo dobrého priateľa. I keď sa spoločnosť mení, strata človeka zostáva  bolestná.

 

" Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha,

Ty si ma vykúpil, Pane Bože verný

Veď Ty si moja sila a útočište..."

S hlbokým žiaľom, ale odovzdaní do Božej vôle oznamujeme, že naša drahá priateľka, známa, sestra vo viere 

MGR. JANKA TULÁKOVÁ

dňa 4.januára 2016 vo veku  59 rokov odišla k svojmu Nebeskému Otcovi .

Posedenie bude v stredu 6.1.2016 o  17,00 hod v dome smútku v Revúckej Lehote a posledná rozlúčka bude vo štvrtok  7.1.2016 o 14,00 hod v dome smútku v Revúckej Lehote. 

 

         

  Odpočívaj v pokoji!

 

                                                     Evanjelický a.v. cirkevný zbor Chyžné

ROK 2015

December

25.12.2015- Vystúpenie spevokolu Lechem, Revúcka Lehota a Chyžné

24.12.2015- Vystúpenie detí z detskej besiedky s Vianočným programom na službách Božích v Revúckej Lehote a Chyžnom

November

1.11.2015- Služby Božie venované spomienke na zosnulých

8.11.2015- Chyžné, Pamiatka posvätenia chrámu 11,00 hod+ spevokol Lechem

15.11.2015- Revúcka Lehota, Pamiatka posvätenia chrámu 9,30 hod+ spevokol Lechem

29.11.2015- 1. Adventná nedeľa- Stretnutie spevokolov GeS ECAV, Rožňava 15.00 hod

Október

4.10.2015- Revúcka Lehota, Chyžné- Poďakovanie za úrody zeme

25.10.2015- Lubeník 13.00 hod; Magnezitovce 8.30 hod- Pamiatka posvätenia chrámu+ Spevokol Lechem

31.10.2015- Reformácia, služby Božie

September

20.9.2015- Magnezitovce, Poďakovanie za úrody zeme

27.9.2015- Lubeník, Poďakovanie za úrody zeme

August

30.8.2015- Požehnanie pre deti, mládež, študentov, pedagógov na začiatok školského roka

Júl

5.7.2015- Záver školského roka, ďakovné služby Božie

7.7.2015- 16.30 hod  - záverečné predprázninové posedenie spevokolistov

Jún

9.6.2015- spoločná seniorátna pastorálna konferencia GES ECAV A RIS ECAV v Chyžnom o 9,00 hod

Máj

31.5.2015- Svätá Trojica, vystúpenie spevokolu v Magnezitovciach na službách Božích

24.5.2015- 1. slávnosť Svätodušná, vystúpenie slevokolu na službách Božích v Revúckej Lehote a Chyžnom

17.5.2015-  Seniorátne stretnutie žien v Jelšave, 15.00 hod

Apríl

26.4.2015- Stretnutie spevokolov M.D. Lúka, 15.00 hod / ECAV Chyžné, M.D. Lúka, Revúca, Jelšava /

- Veľká Noc / vystúpenie spevokolu na 1. slávnosť Veľkonočnú- Chyžné a Revúcka Lehota /

Požehnané narodeniny-

99 rokov života Anny Belicovej

CZ Chyžné- fília Revúcka Lehota

 

Dňa 31. marca 2015 sa naša spolusestra Anna Belicová z Revúckej Lehoty, dožila vzácneho životného jubilea- 99 rokov života.

V deň Vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie  roky
s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy Božia  milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.

Dnes chceme ďakovať Tebe, Drahý Bože, za každú jednu pomoc, za každú dobrú radu, za Tvoju nekonečnú milosť. Za to, že si našu spolusestru sprevádzal v jej živote. 99.- rokov prešlo v jej živote, za tento nesmierne vzácny dar Ti nevie ani vypovedať chválu. Dožila ich z Tvojej svätej vôle, to cíti každý jeden deň. Daj Bože nech sa na Teba spolieha, dávaj jej viery, sily, požehnanie na ňu vylej. Nech trpezlivo znáša nech sa deje čo chce. Pri svojich narodeninách predstupuje pred Teba a otvára pred Tebou svoje srdce. Ďakujeme, Ti, že vo všetkom čo doteraz prežila pôsobí v skrytosti Tvoja láska a dobrotivá vôľa. Nevieme, čo ju čaká v budúcnosti, ale Ty to vieš drahý Bože, vieš čo potrebuje, vieš lepšie než my. A tak pomáhaj aby každý deň verila Tvojmu sľubu: Ajhľa, ja som s vami až do konca sveta. A tak drahý Bože aj dnes Ti pokorne ďakuje, za svojich najbližších- za rodinu, domov, Ty chránil si ich v každú hodinu. Preto ťa  všetci prosíme v tomto Tvojom chráme, ak je Tvoja vôľa kríža ju ušetri, do Tvojej milosti ju odovzdávame. Žehnaj jej v ďalšom žití, ju i jej blízkych drahých, aby vždy cítili veľkú Tvoju lásku a verili, že Ty nezabudneš na nich, ale vedieš pevnou rukou k večnému pokoju. V živote zažila mnoho radosti, požehnania, ale boli aj chvíle smutné, keď musela vyprevadiť svojich blízkych drahých do večnosti. 

              

Naša spolusestra Anna Belicová celý svoj život s dôverou vkladala do Božích rúk, prežila mnohé radosti i bolesti, ale to všetko ju len posilňovalo vo viere. Aj vo vysokom veku vždy, keď môže prichádza na služby Božie. Nikdy vo svojom živote sa na nič nesťažovala a ani vo veku 99 rokov tomu nie je inak. Je veľká „ čiperka“  vo voľných chvíľach veľa číta, vyšíva. Nikdy si nejde ľahnúť a nikdy nevstáva bez toho, aby si nezaspievala tri či štyri piesne zo spevníka a nepomodlila sa.

A jej recept na život: modliť sa a pracovať!

Našej  jubilantke za celý cirkevný zbor prajeme veľa Božieho požehnania, pevnej sily a nádeje, aby verne naďalej kráčala za Tým, ktorý je Svetlom našich životov - Pánom Ježišom Kristom. 

 

                                                                     Mgr. Emília Völgyiová, námestná farárka Chyžné

Marec

28.3.2015-  Seniorátny konvent Rožňava, 9.00 hod

27.3.2015- Biblická olympiáda GES ECAV, Revúca 9,00 hod / Gymnázium Martina Kukučína/

Na pôde cirkevného zboru ECAV Revúca sa 27. marca 2015 konalo seniorátne kolo biblickej olympiády. Cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom súťaže sú vybrané knihy Svätého písma. Biblická olympiáda sa konala v priestoroch Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej, kde nás na úvod privítala domáca sestra farárka Mgr. Ing. Hudecová.  Po krátkom biblickom úvode sme si spoločne zaspievali a stíšili sa v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do 4. kategórii a mohli sa začať písať testy.  Seniorátne kolo sa už niekoľko rokov teší veľkej účasti detí z cirkevných zborov Gemerského seniorátu.  Nebolo tomu inak ani v tomto roku , seniorátneho kola sa zúčastnilo 40 detí.  Postúpiť,  však môžu len tí najúspešnejší. Nech je  vynaložená námaha všetkých detí  povzbudením aj pre ostatné deti a rodiny,  pravidelne čítať Písmo Sväté  a rozjímať o ňom.

                                                                                                            Mgr. Emília Völgyiová

                                                                                              koordinátorka biblickej olympiády GES ECAV

 

Február

- filiálne konventy / Lubeník, Magnezitovce, Chyžné, Revúcka Lehota /

22.2.2015- Celozborový konvent Chyžné, 9.30 hod

 

Január

9.1.2015:Aliančný týždeň modlitieb v spolupráci s BJB Revúcka Lehota a ECAV Jelšava

 

ROK 2014

December

14.12.2014: Vianoce v kostole, Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca v Revúcej o 18,00 hod, koncert cirkevných spevokolov a speváckeho zboru Quirin

7.12.2014: Stretnutie spevokolov Gemerského seniorátu ECAV v Revúcej, 15.00 hod Evanjelický a. v chrám Boží 

 

November

1.11.2014: Služby Božie na cintoríne v Magnezitovciach 14,00 hod

2.11.2014- Chyžné - pamiatka posvätenia chrámu

4.11.2014- Revúca, 14.00 hod Stretnutie 3 generácii pri pesničkách / spolu 16 spevokolov z Revúckeho okresu, Brezno .../

9.11.2014- Revúcka Lehota- pamiatka posvätenia chrámu

Október

31.10.2014: Pamiatka Reformácie

poďakovanie za úrody zeme / Lubeník, Magnezitovce, Revúcka Lehota, Chyžné /

26.10.2014: 8.30 hod- Magnezitovce-  Pamiatka posvätenia chrámu

                   13.00 hod- Lubeník - Pamiatka posvätenia chrámu

September

28.9.2014- Poďakovanie za úrody zeme, Lubeník 13,00 hod

August

- 31.8.2014- začiatok školského roka, požehnanie detí, mládeže a vyučujúcich

- Gratulácie na službách Božích , brat kurátor z Revúckej Lehoty 70. rokov života

Júl

- 17.7.2014- posedenie spevokolu pred letou prestávkou

- 6.7.2014 - Slávnosť Konfirmácie, 9.30 hod Chyžné

Jún

- 1.6.2014- Deň otcov / seniorátne stretnutie mužov /, Rejdová 15,00 hod

Máj

- 18.5.2014 - Deň matiek, Ochtiná 15,00 hod

- 9.5.2014- Biblická olympiáda, seniorátne kolo

Biblická  olympiáda v Gemerskom senioráte

            Na pôde cirkevného zboru ECAV Štítnik sa 9. mája 2014 konalo seniorátne kolo biblickej olympiády. Cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom súťaže sú vybrané knihy Svätého písma. Biblická olympiáda sa konala v priestoroch základnej školy v Štítnik, kde nás na úvod privítala pani riaditeľka a domáci brat kaplán.  Po krátkom biblickom úvode sme si spoločne zaspievali a stíšili sa v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do 4. kategórii a mohli sa začať písať testy.  Seniorátne kolo sa už niekoľko rokov teší veľkej účasti detí z cirkevných zborov Gemerského seniorátu.  Nebolo tomu inak ani v tomto roku , seniorátneho kola sa zúčastnilo 57 detí.  Postúpiť,  však môžu len tí najúspešnejší. Nech je  vynaložená námaha všetkých detí  povzbudením aj pre ostatné deti a rodiny,  pravidelne čítať Písmo Sväté  a rozjímať o ňom.

 Víťazi z každej kategórii postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční  2.6.2014 v Tisovci. Víťazi v jednotlivých kategóriách: 1. Kategória- Jana Máliková ( ZŠ Komenského Revúca); 2. Kategória- Daniela Pástorová ( ZŠ Rožňavské Bystré ); 3. Kategória- Lea Šimonová ( Gymnázium P.J. Šafárika Rožňava ); 4. Kategória- Anna Mária Lukáčová ( Gymnázium Martina Kukučína Revúca ).

                                       Víťazom srdečne blahoželáme!!!

                                                                                            Mgr. Emília Völgyiová

                                                                           koordinátorka biblickej olympiády GES ECAV

Apríl

- seniorátny konvent Dobšiná, 13.4.2014

- 20.4.2014- vystúpenie zborového spevokolu na službách Božích / 1. slávnosť Veľkonočná /. 

- 3.4.2014 o 14.00 hod vystúpenie zborového spevokolu pri príležitosti stretnutia Jednoty dôchodcov Slovenka, okres Revúca, Brezno a Banská Bystrica

Marec

- 30.3.2014 seniorátne stretnutie spevokolov GES ECAV v Rožňave, 15.00 hod

- 98. narodeniny našej spolusestry p. Belicovej

- 60. narodeniny našej spevokolistky p. Zemjarovej, posedenie v zborovej miestnosti

Február

- filiálne a celozborový konvent v Chyžnom

- zasadnutie celozboorvého presbyterstva

Január
13.-17.1.2014: Aliančný týždeň modlitieb v spolupráci Ecav Chyžné, Ecav Jelšava, BJB Revúcka Lehota, Jelšava
 

ROK 2013

 

December

25.12.2013- Revúcka Lehota, Chyžné, vystúpenie zborového spevokolu v rámci služieb Božích

22.12.2013- Vianočný koncert, Revúcka Lehota 9,30 hod. V rámci služieb Božích vystúpi p. Hamarová- spev, p. Mgr. Štepitová- hra na organ

13.12.2013- Vianočné trhy v Jelšave, vystúpenie zborového spevokolu 

8.12.2013- Adventné spevy spevokolov Gemerského seniorátu, Chyžné 15.00 hod

November

27.11.2013- stretnutie 3 generácii pri pesničkách JDS, Hrádok 14.00 hod- vystúpenie zborového spevokolu

1.11.2013- Služby Božie na cintoríne

3.11.2013- Pamiatka posvätenia chrámu, Chyžné+ vystúpenie zbového spevokolu

10.11.2013- Pamiatka posvätenia chrámu, Revúcka Lehota+ vystúpenie zborového spevokolu

 

Október

31.10.2013- Pamiatka reformácie

27.10.2013- Pamiatka posvätenia chrámu, Magnezitovce+ vystúpenie zborového spevokolu

20.10.2013- Pamiatka posvätenia chrámu, Lubeník+ vystúpenie zborového spevokolu

- 6.10.2013- Poďakovanie za úrody zeme / Chyžné, Revúcka Lehota, Lubeník /

20.10.-27.10.2013: Voľby biskupa VD ECAV

September

- 29.9.2013- Poďakovanie za úrody zeme / Magnezitovce /

- 1.9.2013- požehnanie detí, mládeže, vyučujúcich na začiatok školského roka

Júl

- dištriktuálny deň VD ECAV v Poprade

- záverečné posedenie spevokolu

 

Jún

30.6.2013- požehnanie pre deti, mládež na Službách Božích, záver škoslekého roka

11.6.2013- Seniorátna pastorálna konferencia s Rimavským seniorátom, Chyžné 9.00 hod

9.6.2013- Návšteva CZ Obišovce v CZ Chyžné, služby Božie v Chyžnom o 10,00 hod; 14,00 hod- Magnezitovce

Máj

26.5.2013- Seniorátne stretnutie spevokolov, M.D. Lúka o 15,00 hod

17.5.2013- " Opekačka repete"- stretnutie detí, mládeže, dorastu na farskom dvore so začiatkom o 15,00 hod ( volejbalový turnaj, loptové sútaže, hry... príď sa zabaviťwink

12.5.2013- Seniorátne stretnutie žien, pri príležitosti dňa matiek v Revúcej o 15,00 hod

10.5.2013- Zasadnutie celozborového presbyterstva, Chyžné 18.00 hod

3.5.2013- Stretnutie detí, mládeže, dorastu na spoločnej opekačke na farskom dvore, 15.00 hod/ pre nepriaznivé počasie preložené na 17.5.2013 /

Apríl

30.4.2013- "Ukáž čo vieš a nauč aj nás", vystúpenie zborového spevokolu na stretnutí seniorov v Lubeníku.

19.4.2013- Biblická olympiáda, Rožňava

 

Biblická  olympiáda v Gemerskom senioráte

            Na pôde cirkevného zboru ECAV Rožňava sa 19. apríla 2013 konalo seniorátne kolo biblickej olympiády. Cieľom tejto súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom súťaže sú vybrané knihy Svätého písma, konkrétne v tomto roku to bola kniha Sudcov  zo Starej zmluvy a z Novej zmluvy  Evanjelium podľa Lukáša a Skutky Apoštolov. V kostole nás privítal brat senior a brat seniorátny dozorca GES ECAV.  Po krátkom biblickom úvode sme si spoločne zaspievali a stíšili sa v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do 4. kategórii a mohli sa začať písať testy.  Seniorátne kolo sa už niekoľko rokov teší veľkej účasti detí z cirkevných zborov Gemerského seniorátu. Nebolo tomu inak ani v tomto roku , seniorátneho kola sa zúčastnilo 63 detí.  Postúpiť,  však môžu len tí najúspešnejší. Nech je však vynaložená námaha všetkých detí  premenená Pánom na večnú odmenu a ich príklad nech je povzbudením aj pre ostatné deti a rodiny pravidelne čítať Písmo Sväté  a rozjímať o ňom.

 Víťazi z každej kategórii postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční  31.5.2013 v Bratislave. Víťazi v jednotlivých kategóriách: 1. Kategória- Jana Máliková ( ZŠ Komenského Revúca); 2. Kategória- Daniela Pástorová ( ZŠ Rožňavské Bystré ); 3. Kategória- Lea Šimonová ( Gymnázium P.J. Šafárika Rožňava ); 4. Kategória- Anna Mária Lukáčová ( Gymnázium Martina Kukučína Revúca ).

Víťazom srdečne blahoželáme!!!

                                                                                            Mgr. Emília Völgyiová

                                                                           koordinátorka biblickej olympiády GES ECAV

Marec

 

Požehnané narodeniny-

97 rokov života Anny Belicovej

CZ Chyžné- fília Revúcka Lehota

 

Dňa 31. marca 2013 sa naša spolusestra Anna Belicová z Revúckej Lehoty, dožila vzácneho životného jubilea- 97 rokov života.

V deň Vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie  roky
s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy Božia  milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.

 

Naša spolusestra Anna Belicová celý svoj život s dôverou vkladala do Božích rúk, prežila mnohé radosti i bolesti, ale to všetko ju len posilňovalo vo viere. Aj vo vysokom veku vždy, keď môže prichádza na služby Božie. Nikdy vo svojom živote sa na nič nesťažovala a ani vo veku 97 rokov tomu nie je inak. Je veľká „ čiperka“  vo voľných chvíľach veľa číta, vyšíva. Nikdy si nejde ľahnúť a nikdy nevstáva bez toho, aby si nezaspievala tri či štyri piesne zo spevníka a nepomodlila sa.

A jej recept na život: každodenná  modlitba a pevná viera v Hospodina.

Našej  jubilantke za celý cirkevný zbor prajeme veľa Božieho požehnania, pevnej sily a nádeje, aby verne naďalej kráčala za Tým, ktorý je Svetlom našich životov - Pánom Ježišom Kristom. 

 

                                                                     Mgr. Emília Völgyiová, námestná farárka Chyžné

- Ping-pongový turnaj v Revúckej Lehota / deti, mládež, ženy, muži /

22.3.2013 - Tichý Večer- pre deti a mládež, Rejdová

Veľká Noc- 1. slávnosť Veľkonočná

- vystúpenie spevokolu v Revúckej Lehote a Chyžnom

10.3.2013- Cirkevno - zborový výlet do CZ Obišovce

 

Február

2.2.2013- stretnutie učtovníkov CZ v Revúcej

7.-9.2013- slávnosti pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Tomášika

9.2.2013- slávnostné služby Božie vysielané v RTVS 2, 10.00 hod

10.2.2013- konvent Revúcka Lehota, Lubeník

12.2.2013- zasadnutie zborového presbyterstva Chyžné

17.2.2013- konvent Magnezitovce, Chyžné

24.2.2013- celozborový konvent Chyžné, 9.30 hod

10.3.2013- návšteva CZ Obišovce, vystúpenie spevokolu Chyžné

 

23.3.2013- Pôstny Tichý večer v Rejdovej

Január

14.- 18.1.2013- Aliančný týždeň modlitieb v spolupráci s Bratskou Jednotou baptistov a Evanjelickým a.v. cirkevným zborom Jelšava

30.1.2013- zasadnutie seniorátneho presbyterstva v Revúckej Lehote

         

Rok 2012

Január- Aliančný týždeň modlitieb / 9.-13.1.2012 /- za účasti Evanjelického cirkevného zboru Chyžné, Evanjelického cirkevného zboru Jelšava a Bratskej jednoty Baptistov Revúcka Lehota sa uskutočnil Aliančný týždeň modlitieb. Spoločne sme sa stretali v Chyžnom, Revúckej Lehote a Jelšave. Témou večerných stretnutí  bolo: Premení Ježišom Kristom- Ukrižovaným, Kráľom, Víťaziacim a Spasiteľom.

 

Január: Filiálne konventy: Revúcka Lehota, Magnezitovce, Lubeník

              Matkocirkevný konvent- Chyžné

Február: Zasadnutie celozborového presbyterstva 4.2.2012- Chyžné

Celozborový konvent 19.2.2012-  Chyžné

Apríl: Seniorátne kolo Biblickej olympiády- 13.4.2012 - Revúca

Marec: Stretnutie pri pesničkách troch generácií, Revúca

24.3.2012: Seniorátne stretnutie detí a mládeže GES - Tichý večer modlitieb, M.D. Lúka

Apríl: Veľká Noc 2012- vystúpenie zborového spevokolu

- voľby seniorátneho dozorcu

Máj:

13.5.2012- Deň matiek, Slavošovce 15,00 hod

Jún:

3. 7.2012- konfirmačná slávnosť Revúcka Lehota 9,30 hod

17. 6.2012- 15,00 hod, Ratkovské Bystré- stretnutie mužov

24.6.2012- 15,00 hod, Rožňava- Seniorátne stretnutie spevokolov

30.6.2012- CeloSlovenské Evanjelické dni v Lučenci, vystúpenie spevokolu Chyžné+ Revúca

Júl, August:

voľba generálneho biskupa a generálneho dozorcu

19.8.2012- 16,00 hod Chyžné, Komorný koncert

V rámci Revúckych augustových koncertov sa uskutočnil koncert aj v našom chráme Božom v Chyžnom.  Na koncerte vystúpili  Silvia Stašková- flauta, Adriana Antalová- harfa.

voľba dozorcu VD

September:

2.9.2012- Služby Božie na začiatok školského roka, Chyžné 11.00 hod

-zasadnutie zborového presbyterstva ku plánovaným oslavám pri príležitosti 200,- výročia narodenia Samuela Tomášika, ktoré sú naplánované na február 2013 za účasti brata generálneho biskupa Miloša Klátik

- oslavy v cirkevnom zbore Revúca pri príležitosti 150.- výročia založenia 1. Slovenského Evanjelického Gymnázia

Október:

7.10.2012- Stretnutie presbyterov  a dozorcov , Vlachovo 15.00 hod

20.10.2012- Šarkaniáda / púšťanie šarkanov/, Chyžné 9.30 hod

21.10.2012- Magnezitovce, Pamiatka posvätenia chrámu, vystúpenie spevokolu

28.10.2012- Lubeník, Pamiatka posvätenia chrámu, vystúpenie spevokolu

November: 

4.11.2012- Chyžné, Pamiatka posvätenia chrámu,vystúpenie spevokolu

11.11.2012- Revúcka Lehota, Pamiatka posvätenia chrámu, vystúpenie spevokolu

December:

- adventné posedenie spevokolu / fara Chyžné / 13.12.2013

- stretnutie spevokolov / Vianoce v kostole- Revúca, 14.12.2012 o 17,00 hod /

- Vianočné služby Božie pre deti a mládež, vianočný koncert ZUŠ Revúca, pracovisko Lubeník / 16.12.2012 o 16.00 hod /

24.12.2012- Vianočné vystúpenie detí z detskej besiedky: Revúcka Lehota a Chyžné

25.12.2012- vystúpenie spevokolu na službách Božích v Revúckej Lehote a Chyžnom

Rok 2011

6.1.2011: Zborový spevokol vystupoval na Služnách Božích v Magnezitovciach

Január- Aliančný týždeň modlitieb

9.1.2011: Zborový spevokol vystupoval na Služnách Božích v Lubeníku

30.1.2011: Filiálny konvent- Magnezitovce

6.2.2011: Filiálny konvent- Revúcka Lehota

6.2.2011: Matkocirkevný konvent- Chyžné

6.2.2011: Filiálny konvent- Lubeník

30.1.2011: Celozborové presbyterstvo

13.2.2011: Celozborový konvent- 9.30 hod

Február- DEKA / detský karneval /- Veselý cirkus

26.3.2011: Seniorátny konvent- Revúca

2.4.2011: Seniorátne stretnutie detí a mládeže GES v Chyžnom, 15.00 hod

Tichý večer slova a hudby v Gemerskom senioráte

Dňa 2. apríla 2011 o 15,00 hod  sa uskutočnilo stretnutie pre dorast a mládež Gemerského seniorátu ECAV. Tento rok nás privítal cirkevný zbor Chyžné. Stretnutie sa organizuje už niekoľko rokov a „ mladí seniorátu“ sa naň vždy tešia . Už tradične sme sa stretávali na Bielu sobotu, ale tento krát sme sa rozhodli, že to skúsime v inom termíne- ešte pred Veľkou nocou. Nosnou témou stretnutia bola téma: Ježiš je svetlo sveta. V cirkevnom zbore nás na úvod privítala a aj úlohu moderátorky prevzala domáca sestra farárka Mgr. Emília Völgyiová. Hudobne nás sprevádzala skupina zo Slavošoviec, ktorá výdatne svojou hrou a piesňami dotvárala atmosféru. Počas stretnutia sme si vypočuli dve témy, v prvej nás sestra kaplánka Mgr. Janka Pabáková oboznámila s významom svetla pre život, a v druhej téme, ktorú si pripravila sestra farárka Mgr. Danica Hudecová nám porozprávala, čo znamená žiť s Kristom a bez neho. Aby si mladí ľudia uvedomili čo znamená žiť v svetle, domáca sestra farárka si pre nás pripravila jednu aktivitu. Na stretnutie si mal každý doniesť šatku, po výzve každý vyšiel pred kostol kde sme boli rozdelení do rôznych skupín. Každá skupina mala jedného „ šéfa“, ktorý bol zodpovedný za svoju skupinu. Každý zo skupinky si mal zaviazať oči šatkou a spoliehať sa iba na pokyny svojho „ šéfa“. Bolo zaujímavé sledovať skupinky ako si poradili s neľahkou úlohou. Na koniec každá skupinka dorazila do kostola, kde si už mohli rozviazať oči a zdieľať svoje pocity z chodenia v tme. Na záver stretnutia sa konala Večera Pánova pre konfirmovaných, ktorú prisluhovali Mgr. Emília Völgyiová a Mgr. Lýdia Naďová. Po Večeri Pánovej si prišli všetci ostatní pre požehnanie. V rozhovoroch sme pokračovali pri koláčikoch a čaji, ktoré pripravili ochotné sestry z cirkevného zboru. Podujatia sa zúčastnilo 95 mladých Gemerského seniorátu. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho milosť, ktorej sa nám dostalo i pri tomto podujatí a už teraz sa tešíme na to budúce.

 

17.4.2011: Zborový spevokol vystupoval na službách Božích v Magnezitovciach

24.4.2011: Zborový spevokol vystúpil počas Veľkonočných sviatkov v Revúckej Lehote a na SLužbách Božích

8.5.2011: Deň matiek v Rožňave

29.5.2011: Stretnutie spevokolov Gemerského seniorátu v Gemerskej Polome

24.5.2011: Spoločná biblická hodina v Chyžnom, prednášajúcou bola Mgr. Lýdia Naďová, námestná farárka Slavošovce

12.6.2011: 1. slávnosť Svätodušná, zborový spevokol vystúpil na službách Božích

14.6.2011: Záverečné posedenie spevokolu na fare

25.6.2011: Stretnutie rodín- Rožňavské Bystré

26.6.2011: Konfirmácia v CZ

24.7.2011: Slávnosť inštalácie kazateľa BJB

30.7.2011: Slávnosť inštalácie Mgr. Bartovej, Nové Sady

31.7.2011: Dištriktuálny deň, Východná

9.10.2011: Stretnutie presbyterov, Dobšiná

25.10.2011: Zborový spevokol vystúpil na službách Božích v Lubeníku, pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu

30.10.2011: Pamiatka posvätenia chrámu, Magnezitovce- vystúpil zborový spevokol

1.11.2011: Služby Božie na cintoríne v Magnezitovciach

13.11.2011: Pamiatka posvätenia chrámu, Chyžné- vystúpil zborový spevokol

20.11.2011: Pamiatka posvätenia chrámu, Revúcka Lehota- vystúpil zborový spevokol

29.11.2011: Zborový spevokol vystúpil na podujatí v Revúcej, stretnutie troch  generácii pri pesničke / organizované JDS Revúca /

18.12.2011: Stretnutie spevokolov Muránskej Doliny / Revúca, M.D.Lúka, Jelšava, BJB Revúcka Lehota / 15.00hod

19.12.2011: Večerné adventné služby Božie pre deti a mládež / Vystúpia: deti z detskej besiedky Chyžné, Revúcka Lehota; ZUŠ elokované pracovisko Lubeník, dorast a mládež z M.D.Lúky / 16.00 hod

25.12.2011: Zborový spevokol vystúpil na Službách Božích v Revúckej Lehote a v Chyžnom

 

 

         

 

                             

TOPlist