DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Potrebné informácie

 

Krst Svätý                                                                                                  

Čo potrebujete pri nahlásení Krstu Svätého?

1. Dieťa            -  Rodný list dieťaťa

2. Rodičia         - Občianske preukazy

3.Krstní rodičia  - Občianske preukazy /Farár môže rodičov a krstných rodičov požiadať o predloženie potvrdenia o ich krste a konfirmácii

 V našej cirkvi platia pre krst tieto pravidlá  a sú záväzné v každom cirkevnom zbore.

 Záväzné úpravy č. 4/96 pre cirkevnozborovú prax v ECAV

A. Krst svätý

Sviatosť krstu svätého prisluhuje ev. a. v. cirkev deťom (dojčaťom), deťom do konfirmačného veku, ako aj mládeži (nad konfirmačný vek) a dospelým, za týchto podmienok.

1)     Krst detí (dojčiat)

a)  O krst dieťaťa musia požiadať rodičia, alebo aspoň jeden rodič osobne. Duchovný pastier (farár) je povinný viesť s rodičmi a krstnými rodičmi pastorálny rozhovor o význame, zmysle a záväznosti krstu svätého. Zistí, čí sú rodičia pokrstení, konfirmovaní a cirkevne zosobášení. Ak z rozhovoru vyplynie, že tieto podmienky nespĺňajú, vedie rodičov k rozhodnutiu, aby pre krstom dieťaťa boli oni sami najprv pokrstení (konfirmovaní) a ich manželstvo evanjelicko-kresťanským spôsobom požehnané. Krst sa neprislúži, ak aspoň jeden z rodičov nebude pokrstený, a ak krstní rodičia nedostanú od rodičov (alebo pestúnov, vychovávateľov) písomné právo vychovávať dieťa vo viere. Vo zvláštnych prípadoch udelí výnimku príslušný senior.

b) V prípade, že krst žiadajú starí rodičia alebo príbuzní, duchovný pastier rozhodne o prislúžení krstu na základe posúdenia predpokladov pre krst a výchovu dieťaťa v rodine a v spolupráci s cirkvou. V každom prípade do 15 rokov dieťaťa je potrebný súhlas zákonného zástupcu.

c) Krstní rodičia majú byť zásadne ev. a. v. V prípade závažných dôvodov jeden z krstných rodičov môže byť členom inej kresťanskej cirkvi. Krstní rodičia ev. a. v. musia byť pokrstení a konfirmovaní a v prípade manželov - krstných rodičov aj cirkevne zosobášení. Krstní rodičia z inej cirkvi musia byť pokrstení. Krstným rodičom nemôže byť ten, kto nemá pokrstené vlastné deti, alebo deti krstného rodiča ev. a. v. nasledujú vierovyznanie neevanjelického rodiča. Po vekovej stránke za krstných rodičov z ev. a. v. cirkvi možno prijať člena po konfirmácii. Ak rodina trvá na krstných rodičoch, ktorí nespĺňajú horeuvedené predpoklady, navrhne kňaz rodine popri týchto krstných rodičoch ďalších spomedzi členov cirkevného zboru, ktorí prijmú túto úlohu menom cirkevného zboru.

d)  Pri krstne detí slobodných matiek vyžaduje sa u matky dieťaťa jej vlastný krst a konfirmácia.

e)  Pri výkone krstu musia byť osobne prítomní rodičia a krstní rodičia dieťaťa. S ich neprítomnosťou možno súhlasiť len z veľmi vážnych dôvodov.

f)   Ak sú krstní rodičia (jeden z nich) v čase krstu dieťaťa vzdialení, alebo z iných dôvodov neprítomní, zastupujú ich náhradní krstní rodičia (za tých istých podmienok), ktorých treba zapísať do matriky po riadnych krstných rodičoch ako zastupujúcich.

g)   Pri skúmaní cirkevnoprávnych predpokladov tých, čo nie sú členmi cirkevného zboru, v ktorom sa krst koná, musia títo predložiť doklady o krste, konfirmácii, prípadne o cirkevnom sobáši.

h)   Celý cirkevný zbor modlitebne a konkrétnou pomocou podporuje duchovný rast pokrsteného.

2)     Krst detí do konfirmačného veku

a) Pri krste detí do konfirmačného veku platia podmienky ako pri krste detí (dojčiat).b) Analogicky platia podmienky pre krstných rodičov ako pri krste detí - dojčiat.c) V pastorálnom rozhovore s rodičmi takého dieťaťa duchovný pastier pripraví dieťa ku krstu primerane veku dieťaťa, aby mohlo samo chápať a priznať sa k daru Božej milosti v krste.d) Ak je dieťa v konfirmačnom veku, možno ho najprv pokrstiť a potom zapojiť do konfirmačnej prípravy, alebo najprv zapojiť do konfirmačnej prípravy (s ostatnými konfirmandmi) a potom po vyznaní viery pred konfirmáciou pokrstiť.

3)     Krst mládeže a dospelých

a) Mládež (od konfirmačného veku) a dospelých možno pokrstiť len po predchádzajúcej príprave (rozsah konfirmačnej látky).b) Úrad krstných rodičov v týchto prípadoch nahradia dvaja svedkovia, pre ktorých však platia rovnaké podmienky ako pri krstných rodičoch.

4)     Miesto krstu

Krstiť treba zásadne v chráme, pokiaľ možno v rámci služieb Božích. Zo závažných dôvodov možno krstiť aj v zborovej miestnosti, alebo na inom primeranom mieste. V prípade ohrozenia života dieťaťa možno krstiť aj v nemocnici alebo domácnosti.

                                                                                            

Krst je sviatosť, ktorou je človek včlenený do Kristovej cirkvi a pripojený k Božiemu ľudu. „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti.“ (J 15,5). Všetci, ktorí prijímajú krst, vytvárajú jedno spoločenstvo. Ap. Pavol to vyjadruje takto: „Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení.“ (1Kor 12,13).

SOBÁŠ

1) O cirkevný sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom musí byť vopred dohodnutý aj termín sobáša. Cirkevnému sobášu predchádza povinná pastorálna príprava.2) Sobášiaci farár dbá, aby bol zachovaný postup podľa občianskeho zákona.3) Cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať ešte pred sobášom.4) Ak je jeden zo snúbencov bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretože nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text prísahy (sľubu) uvedený v Agende pre nekresťanského partnera.5) Podobný postup sa zachová pri sobáši, aj je jeden zo snúbencov príslušníkom iného než kresťanského náboženstva.6)  Sobášiaci v rámci pastorálnej prípravy oboznámi snúbencov s poriadkom sobášneho obradu a vysvetlí im zmysel jeho jednotlivých častí , manželstva, výchovy detí.7) Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu s novomanželmi podpíšu zápisnicu. Svedkovia musia byť ev. a. v., konfirmovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan.8) V mimoriadnych prípadoch (nemoc, iná nepredvídaná udalosť) môže sa konať cirkevný sobáš aj mimo chrámu (zborová sieň a pod.)9) Sobáše sa neodporúčajú v advente a v pôste, v predvečer výročných slávností, kajúcich dní a p.10) Sobáš rozvedených je možný len po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského a seniorského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.11) Pri konfesijné zmiešaných manželstvách v rámci pastorálnej prípravy je potrebné viesť snúbencov k dohode, že v prípade narodenia detí z ich manželstva, budú tieto pokrstené a vychovávané v ev. a. v. cirkvi. Túto dohodu potvrdia podpisom v sobášnej zápisnici. Treba poukázať na všetky úskalia toho, ak by sa nevedeli jednoznačne dohodnúť - aby deti podľa pohlavia nasledovali náboženstvo svojich rodičov.12) K sobášu kňaza, diakona, poslucháča teológie, ktorý chce konať službu v cirkvi, je potrebný pastorálny rozhovor s jedným z biskupov a súhlas zboru biskupov na základe prehlásenia, že manželstvo nebude prekážkou pri ustanovení kaplána. Manželský partner musí byť ev. a. v. Výnimku povoľuje zbor biskupov.13) Sobáš rozvedeného kňaza, diakona, alebo i poslucháča teológie povoľuje zbor biskupov.ECAV pripúšťa len sobáš osôb rôzneho pohlavia.Vylučuje požehnanie spolužitia ľudí rovnakého pohlavia (homosexualita), ako aj spolužitia druha a družky.

POHREB

Čo potrebujete pri nahlásení pohrebu?

Úradné dokumenty:            1.  List o prehliadke mŕtveho (vystavuje lekár)  2. Oznámenie o úmrtí (vystavuje Matričný úrad)   Osobné údaje:                    1.  Krátky životopis zosnulého                2. Odobierka (rodina, ktorá sa lúči)

 

KONFIRMÁCIA

Záväzné úpravy- Upozornenie č. 6/95 predsedníctva ECAV na Slovensku, ktorým sa vysvetľuje čl. 9 ods. 2 CÚ o konfirmačnej výučbe

1)   Konfirmačná výučba je dvojročná.2)   Člen cirkvi môže byť pripustený na konfirmačnú prípravu len po dovŕšení 12. roku veku.3)   Výnimky z týchto zásad povoľuje senior.4)  Nie je možné povoliť súčasne výnimku z oboch zásad, spomenutých v bodoch 1 a 2 tohto upozornenia.5)   Porušenie týchto zásad sa pokladá za hrubý disciplinárny priestupok.