DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Zákon o financovaní ECAV

Informačný list CZ ECAV Chyžné

- list bude doručený do každej domácnosti v CZ ECAV

Odpovede prosím do: 15.2.2021

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Chyžné

„Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!“Józue 1:9

 

Informačný list ohľadom nového  financovania v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

AKO ĎALEJ V CIRKEVNOM ZBORE CHYŽNÉ

Viete o novom financovaní či zriadení nového fondu finančného zabezpečenia?

            Milí bratia a sestry, milí Evanjelici!

Prežívame spoločne čas, ktorý je náročný a ťažký. Šíriaca sa pandémia poznačila všetky sféry nášho života, vrátane duchovnej. Ekonomické dôsledky budeme určite znášať ešte veľmi dlhé obdobie.  Zákazy spoločného stretávania nám bránia v návšteve služieb Božích, či konaniu iných cirkevných aktivít, na ktoré sme boli zvyknutí a boli pre nás bežné a samozrejmé.

            Odkladajú sa všetky presbyterstvá, konventy. V tomto pandemickom čase sa však na Vás obraciam s vecou, ktorá nie je príjemná, ale ku ktorej musíme zaujať nejaké spoločné stanovisko. Nevieme, kedy sa situácia stabilizuje a kedy sa spoločne budeme môcť stretnúť. Považujem za svoju povinnosť informovať Vás o situácii v Evanjelickej cirkvi, ako aj novom nariadení, ktoré vstúpilo do platnosti dňom 1.1.2021 o zriadení fondu finančného zabezpečenia ECAV. Výška predbežného cirkevného príspevku do Fondu finančného zabezpečenia je pre náš cirkevný zbor ECAV Chyžné 2316,80.- eur.

 Chcem Vám ozrejmiť fakty, nariadenia, a situáciu v ktorej sa žiaľ nielen náš, ale všetky zbory našej Evanjelickej cirkvi nedobrovoľne ocitli.  Veľmi ma osobne mrzí, že nás vlastná cirkev postavila do tejto neľahkej úlohy, práve v tak náročnom čase, ktorý prežívame. Miesto pochopenia a nádeje, ktorú máme prinášať, znova ďalšie rozčarovanie. Dňa 11.1.2021 bol do cirkevného zboru doručený list, ktorý informuje o povinnosti uhradiť cirkevný príspevok na rok 2021 do novo vytvoreného fondu zabezpečenia ECAV.

  Prosím, zoberte na vedomie, že to nie je môj výmysel! Potrebujem poznať Váš názor na vzniknutú situáciu a nájsť spôsob, akým ju budeme spoločne riešiť.

Prosím, modlime sa jedny za druhých. Potrebujeme Božiu milosť, silu a posilnenie v týchto dňoch.

                                                                              Mgr. Emília Völgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné

 

Synoda 2020, ktorá sa konala 10.10.2020 v Ružomberku, prijala Cirkevný ústavný zákon č.2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku. Zákon je publikovaný v Zbierke CPP č.5/2020. Týmto zákonom Synoda zriadila Fond finančného zabezpečnia ECAV. 

 

 1. Príjmy a výdavky cirkevného zboru ECAV Chyžné

 

Príjmy cirkevného zboru:

 • Cirkevný príspevok – cirkevný príspevok je ročný poplatok na fungovanie cirkevného zboru. Členovia cirkevného zboru majú právo a povinnosť prispievať finančne na potreby života cirkevného zboru a to formou cirkevného príspevku a milodarov. Cirkevný príspevok sa platí vo výške 10,- / na rok. Ten, kto si platí cirkevný príspevok je v evidencii cirkevného zboru, je zapísaný ako riadny člen cirkevného zboru, má práva a povinnosti vyplývajúce z ústavy ECAV.

 

 • Milodary-  sú dobrovoľné finančné dary/ príspevky pri rôznych príležitostiach, slúžiace na chod a réžiu cirkevného zboru.

 

 • Ofery- sú dobrovoľné finančné príspevky pri návšteve služieb Božích, tak isto slúžiace na chod a réžiu CZ.

 

 • Nájmy, urbár- poplatky z nájmov za pôdu, urbár. Cirkevný zbor nevlastní žiadnu budovu, z ktorej by mal nájom.

ZHRUTIE: Cirkevný zbor, žije z dobrovoľných darov, milodarov  a príspevkov svojich členov. Tieto financie slúžia na investície do opráv budov, chod a réžiu kostolov, fary. /plyn, elektrika, voda/. Všetky financie spravujú pokladníčky a účtovníčka CZ, vedie sa riadna evidencia účtovníctva. Každoročne sa koná výročný účtovný konvent, ktorý schvaľuje návrh rozpočtu, výkaz o hospodárení, ako aj správy revíznych komisii.

 

Výdavky cirkevného zboru:

 • Kostoly/ Fara- energie- plyn, voda, elektrika
 • Opravy
 • Cestovné
 • Telefón
 • Poistky
 • Revízie
 • Kancelárske potreby
 • Daň z príjmu, nehnuteľností, poplatky
 • Dane a príspevky: seniorát, východný dištrikt, generálna daň
 • Povinné ofery

ZHRNUTIE: Tak ako má cirkevný zbor príjmy, má samozrejme aj výdavky. Či už čo sa týka prevádzky kostolov, fary, opravy. Mimo zboru však zbor musí pravidelne prispievať na povinne schválené ofery či príspevky na seniorát, východný dištrikt či na generálny biskupský úrad.

 

( Príklad: fília Magnezitovce: 

príjem: ofery- 291,10.-eur;  cirkevný príspevok- 270,-eur, milodary-300,-eur, nájom- 127,20- eur,-

výdavky: energie-261,72; cestovné-40.- eur;pošta-4,- eurá, odvod na vkladnú knižku- 400,- eur, repartície 237,22.- eur;Daň-38,01.- eur; daň z nájmu-43,63.- eur a iné ( víno k VP,Dezinfekcia,kanc.potreby,....)

Príjem: 1363,78.- eur

Výdaj: 1130,48.- eur

Pokladňa: 233,30.- eur

Účet: 4227.- eur

Počet členov: 28

Repartície- cirkevný zbor tvorí matkocirkev Chyžné a fílie: Revúcka Lehota, Magnezitovce, Lubeník, Kopráš. Podľa počtu členov sa fílie spolupodieľajú na chode farského úradu. Podľa percent: Magnezitovce-10%; Lubeník-15%;Revúcka Lehota-25%,Chyžné-50%. Kopráš sme vylúčili, nakoľko sa vo fílii už nenachádza žiaden riadne platiaci člen- evanjelik.

 Všetky náklady cirkevného zboru sú hradené z milodarov, cirkevných príspevkov darov, nájmov. Sú to peniaze Vás, milí bratia a sestry! Vašich otcov, mám, starých rodičov, ktorí sa po dlhé roky skladali, robili zbierky, aby zveľadili majetok a cirkevný zbor bol živý a plnil svoju základnú funkciu- hlásať predovšetkým slovo Božie!!!

 

ALE.

 

Peniaze hýbu svetom. Žiaľ. Skoro po  žiadnej diskusii sa zrazu vyskytla myšlienka „zriadiť celocirkevný fond finančného zabezpečenia“. Apeluje sa najmä na to, že platy duchovných sú dlhodobo nízke na hranici minimálnej mzdy. A „vyzbierané“ financie  budú slúžiť na „zvýšenie platov duchovných“ a na programové ciele organizované ECAV a dištriktmi. Nový zákon o financovaní, však bude drancovať najmenšie a najchudobnejšie cirkevné zbory, bol prezentovaný ako snaha stať sa finančne sebestačnou cirkvou. Pritom štát dal ešte väčšie príspevky za minulý rok, za rok 2020 sa nekonalo žiadne podujatie a navyše odluka cirkvi od štátu nie je na programe dňa! Namiesto podpory malých, chudobných zborov, aby sa slovo Božie zvestovalo aj v zabudnutých krajoch, budú všetci musieť prispievať do ústredia, hoci sami strádajú! Ak nezaplatíme, farár sa prepustí, zbor zanikne alebo sa zlúči s inými cirkevnými zbormi, farský úrad sa zruší, prípadne sa budova predá... Žiaľ, cirkev prebrala praktiky tohto sveta, ak nemáš peniaze nič nie si, nemáš právo ani nárok na existenciu.

 

ZNENIE LISTU DORUČENÉHO DO CZ ECAV CHYŽNÉ DŇA 11.1.2021:

Odosielateľ: Generálny biskupský úrad ECAV

VEC: Cirkevný príspevok na rok 2021

            Vážené predsedníctvo cirkevného zboru,

Synoda 2020, ktorá sa konala 10.10.2020 v Ružomberku, prijala Cirkevný ústavný zákon č.2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku. Týmto zákonom Synoda zriadila Fond finančného zabezpečenia ECAV.

Do fondu je povinný prispievať každý cirkevný zbor. Synoda ECAV, v súlade s ustanovením §-4 ústavného zákona 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku, schválila nasledujúci model pre výpočet cirkevných príspevkov do Fondu finančného zabezpečenia ECAV pre rok 2021:

Cirkevný zbor prispieva do fondu čiastkou, ktorá je sumou nasledovných položiek:

 1. Poplatok vo výške minimálnej mzdy za obsadené kňazské miesto, poplatok vo výške polovice minimálne mzdy za neobsadené kňazské miesto
 2. Poplatok vo výške 0,65% z mesačnej minimálnej mzdy ročne na člena cirkevného zboru
 3. Poplatok 3% z príjmov cirkevného zboru( riadok č.9 z Výkazu o hospodárení), po odpočítaní príjmov z dotácii, z predaja majetku a poskytnutých alebo refundovaných pôžičiek.

Výpočet príspevku zabezpečuje generálny biskupský úrad ECAV. Poplatky za kňazské miesto, na člena cirkevného zboru, ako aj za výsledky príjmov cirkevného zboru sa platia podľa stavu k 31.12.2020. Keďže k 31.12.2020 nebudú známe údaje o počte členov a príjmoch CZ k 31.12.2020, GBÚ vypočíta predbežnú výšku cirkevného príspevku podľa výkazov za rok 2019 a štatistických údajov k 31.12.2019 a zašle cirkevným zborom do 15.1.2021. Definitívnu výšku cirkevného príspevku na rok 2021, podľa výkazov za rok 2020 a štatistických údajov k 31.12.2020 GBÚ vypočíta a zašle cirkevným zborom do 15.7.2021.

Cirkevné zbory zaplatia cirkevný príspevok na účet fondu v rovnomerných štvrťročných splátkach splatných 28.2.2021, 31.5.2021, 31.8.2021 a 30.11.2021.

Výpočet predbežného cirkevného príspevku do Fondu finančného zabezpečenia CZ Chyžné:

a)Poplatok vo výške minimálnej mzdy za obsadené kňazské miesto

- minimálna mzda schválená vládou SR pre rok 2021 vo výške 623.-eur

- obsadené 1 kňazské miesto

Poplatok 623,- eur

b)Poplatok vo výške 0,65% z mesačnej minimálnej mzdy ročne na člena cirkevného zboru

- počet členov CZ k 31.12.2019: 250 (pozn. počet v tomto roku bude približne 215 členov)

-minimálna mzda chválená vládou SR pre dok 2021 vo výške 623,- eur

Poplatok: 1012,38.- eur

c)Poplatok 3% z príjmov cirkevného zboru, po odpočítaní príjmov z dotácii, z predaja majetku a poskytnutých alebo refundovaných pôžičiek

-príjmy cirkevného zboru pre výpočet príspevku 22.714.- eur

Poplatok: 681,42.- eur

 

SPOLU: 2316,80.- eur

 

Výška predbežného cirkevného príspevku do Fondu finančného zabezpečenia je 2316,80.- eur.

Splátka k 28.2.2021: 579.- eur

Splátka k 31.5.2021: 579.-eur

 

Definitívna výška cirkevného príspevku na rok 2021 a výška splátok k 31.8.2021 a 30.11.2021 vám bude oznámená do 15.7.2021.

 

              Podpísaný Igor Bartho, riaditeľ GBÚ

 

Cirkevný zbor je teda povinný uhradiť sumu 2316,80.- eur do fondu, sú to financie nad rámec výdavkov, ktoré cirkevný zbor má.

Podľa percent by mali uhradiť:

10% Magnezitovce- 231,68.-eur

15% Lubeník- 347,52,- eur

25% Revúcka Lehota- 579,20.- eur

 

50% Chyžné- 1158.- eur

 

AKÉ SÚ MOŽNOSTI:

 

 1. Cirkevný zbor ECAV Chyžné neuhradí poplatok do novo- zriadeného fondu.

 

 1. Cirkevný zbor ECAV Chyžné zaplatí povinný poplatok do fondu ECAV.

 

 1. Cirkevný zbor ECAV zruší kňazskú stanicu, bude administrovaný alebo sa zlúči s iným cirkevným zborom.

 

 1. Cirkevný zbor ECAV Chyžné zvýši cirkevný príspevok zboru z 10.- eur na člena – na 20-25,- eur na člena na jeden kalendárny rok.   

 

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ:

 

Pokiaľ cirkevný zbor nezaplatí, bude k tomu vyzvaný a po neuposlúchnutí výzvy, bude zrušené kňazské miesto, prípadne zbor bude zlúčený alebo zrušený.

Suma novo-povinného príspevku nie je pevne stanovená, pokiaľ poklesnú počty v cirkevných zboroch bude sa zvyšovať. To znamená, že  tento rok to je suma 2316,80.- eur, ale budúci rok to môže byť suma oveľa vyššia, pretože všetky cirkevné zbory si budú robiť poriadky v evidencii svojich členov a tak sa môže stať, že zbor ktorý sa dnes hrdí počtom členov napr. 600, po reálnom prehodnotení reálne platiacich členov, môže klesnúť na počet 200 členov a menej. To znamená, že budú chýbať financie a poplatky sa budú neúmerne zvyšovať, čo povedie k rušeniu kňazských miest a prepúšťaniu.

 

Milí bratia a sestry,

neviem akou cestou sa vyberieme.

Môže sa zrušiť farský úrad, to znamená, že zbor nebude mať náklady na prevádzku fary, farár nebude v cirkevnom zbore, zbor  sa zlúči s iným cirkevným zborom, alebo  bude administrovaný, avšak služby Božie sa určite nebudú konať pravidelne. Ani iné zborové aktivity.

Finančné prostriedky, ktoré by sme mohli investovať do vlastného cirkevného zboru na jeho zveľadenie, budeme musieť odvádzať do  ústredia cirkvi. Iste, možno do budúcnosti by bolo dobré rozmýšľať o vytvorení nejakej tej finančnej rezervy, štát nebude donekonečna podporovať cirkev, ale vzniknutú situáciu vnímam ako veľmi unáhlenú, bez diskusie, nekompromisnú pre mnohé cirkevné zbory, ohrozujúc doslova ich existenciu. Mojim cieľom k napísaniu tohto informačného listu bolo informovať Vás o situácii, ktorá nastala a v ktorej sme sa nie dobrovoľne ocitli. Názor si spravte prosím každý sám. Pokiaľ by ste mali záujem, som ochotná Vám poskytnúť viac informácii.

 

        Keďže potrebujem poznať Váš názor, prosím Vás o vyplnenie návratky, odovzdať ju môžete na fíliách kurátorom, prípadne vhodiť do schránky na farskom úrade, či odpovedať mailom alebo sms správou, alebo osobne na farskom úrade, pokiaľ to pandemická situácia dovolí. V doručenom liste z biskupského úradu síce boli uvedené termíny splátok, ale ubezpečujem Vás, že bez schválenia a prejednania celej veci na  celozborovom konvente,  nebudeme posielať nikde  ani jeden cent!

e-mail: v.emilia@seznam.cz

t.č.:0918 828 314 

 

NÁVRATKA,  prosím o odpovede do   15.2.2021. Ďakujem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Chyžné

 

Som za možnosť:

 

 1. Cirkevný zbor ECAV Chyžné neuhradí poplatok do novo- zriadeného fondu.

 

 1. Cirkevný zbor ECAV Chyžné zaplatí povinný poplatok do fondu ECAV.

 

 1. Cirkevný zbor ECAV zruší kňazskú stanicu, bude administrovaný alebo sa zlúči s iným cirkevným zborom.

 

 1. Cirkevný zbor ECAV Chyžné zvýši cirkevný príspevok zboru z 10.- eur na člena – na 20- prípadne 25,- eur na člena na jeden kalendárny rok.  

 

 Mám iný názor, návrh: