DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod

= Novinka na stránke! Vo výbere vľavo nájdete Kázne 2021, 2020 =

NOVÝ ZÁKON O FINANCOVANÍ ECAV

- informačný list nájdete vedľa vľavo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O Z N A M

Milí bratia a sestry,

s ľútosťou vám oznamujeme, že služby Božie sú do odvolania zrušené! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Slávnostná polovica cirkevného roka

3. Pôstna nedeľa

Premoženie zlých mocností

 

V smutnej chvíli, drahý Pane, s bôľom v srdci ticho rozjímame o nevinnom utrpení,

ktorým sme pre večnosť zachránení.

V ťažkých mukách hlavu skláňaš a na kríži v bôli dokonávaš potupený,

zavrhnutý znášaš za nás údel smrti krutý.

Vďaka, Kriste, Tvoje rany otvorili do večnosti brány,

Tvojim svätým umučením stali sme sa ľudom vykúpených.

                                                                              AMEN

 

Jeremiáš 20, 7 - 13

„Zvábil si ma, Hospodine, a ja som sa dal zvábiť, uchopil si ma a premohol. Som terčom posmechu celý čas, každý sa mi posmieva.  Lebo len čo sa ozvem, musím vykríknuť: Násilie a skaza! - volať. Lebo slovo Hospodinovo mi slúži na hanu a výsmech celý čas. Keď si však poviem: Nebudem Ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, akoby bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa udržať to v sebe, ale nevládzem. Lebo som počul šepot mnohých: Hrôza zo všetkých strán! Udajte ho! Udajme ho! Všetci, ktorí sú mi priateľmi, striehnu na môj pád. Azda sa dá zviesť; potom ho premôžeme a pomstíme sa mu. Ale Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Vyjdú úplne na hanbu, lebo nebudú mať úspech; večná a nezabudnuteľná bude ich potupa. Hospodine mocností, ktorý skúmaš spravodlivého a vidíš ľadviny i srdce, kiež uzriem Tvoju pomstu nad nimi, lebo Tebe som postúpil svoj spor. Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov.“

                                                                                                                                                                 Amen

 

Milí bratia a sestry!

    Prejav Božieho proroka Jeremiáša, sa často ponáša na naše správanie. Sťažovanie. Ponosovanie sa na biedu života. Smie sa takto hovoriť? Hovoríme takto často aj my s Pánom Bohom?  Jeremiáš prináša samé sťažnosti, vnáša nepokoje, formuluje kritiku. Jeho vnútorné boje sa odvíjajú zo sťažností, sebaľútosti. Z modlitby Božieho proroka, v ktorej sa lamentovanie strieda s obvinením, sa vzápätí odvíja rozhodnutie, že službu, poverenie radšej vzdá. Ale ani to nejde. Hľadanie cesty- premoženie zlých mocností. Lebo tie nám nahovárajú, aby sme to vzdali s Pánom Bohom, netreba nič.... nech nič nefunguje v zboroch, nech ľudia zlenivejú.... nech otupie naša túžba po Bohu....o to sa snažia zlé mocnosti, ktoré pokúšali Krista a neobídu ani nás. ALE....
 

                                                                                                        viac v kázni 7.3.2021, 3.Pôstna nedeľa

 

 

                   

 

 

S láskou spomíname ...

„Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.“

 

List Filipským 1,21

Dňa 22.1.2021 nás opustil milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec, dozorca CZ ECAV Chyžné

p. Ondrej Málik. 

Dovidenia v nebi!

 

S úctou 

Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné

 

M O D L I T B Y

Modlitba za uzdravenie a pomoc v čase pandémie koronavírusu

Pane Ježišu Kriste, ty si „chodil po všetkých mestách a dedinách“ a „uzdravoval každý neduh a každú chorobu“. Na tvoje slovo boli chorí uzdravení.

 

Príď nám na pomoc v dobe globálneho šírenia pandémie koronavírusu, aby sme mohli zakúsiť Tvoju uzdravujúcu lásku. Vylieč chorých nakazených vírusom. Nech sa im vráti životná sila a k uzdraveniu nech im pomôže aj dobrá lekárska starostlivosť. Zbav nás strachu, ktorý bráni tak nám ako i národom spolupracovať a navzájom si pomáhať. Vylieč nás z pýchy, v ktorej si môžeme namýšľať, že sme imúnni voči chorobe, ktorá nepozná hraníc. Pane Ježišu Kriste, Ty lekár všetkých, stoj pri nás v tomto čase neistoty a smútku. Buď s tými, ktorí zomreli na vírus. Nech odpočívajú s Tebou v Tvojom večnom pokoji. Buď s rodinami chorých a zosnulých, ktorí buď žijú v obavách alebo  smútia. Ochráň ich pred chorobou a hlavne beznádejou. Nech spoznajú Tvoj pokoj. Buď s lekármi, zdravotnými sestrami, výskumnými a všetkými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sa snažia liečiť a pomáhať pričom sa sami vystavujú riziku. Nech zakúsia Tvoju ochranu a pokoj. Buď s predstaviteľmi všetkých národov. Daj im predvídavosť, aby konali s láskou a skutočným záujmom o blaho ľudí, ktorým majú slúžiť. Daj im múdrosť, aby našli dlhodobé riešenia, ktoré nás môžu či už pripraviť na budúce pandémie, alebo im zabrániť. Nech spoznajú Tvoj pokoj, keď sa snažia o jeho dosiahnutie na svete. Či sme už doma alebo v zahraničí, obklopení chorými na vírus alebo nás to zatiaľ obchádza, či to už znášame alebo si robíme starosti – Pane Ježišu zostaň s nami a namiesto úzkosti nám daruj svoj pokoj.Pane Ježišu,  uzdrav nás. Amen.

MODLITBA ZA CHORÝCH,

ZA SITUÁCIU V KTOREJ SME SA OCITLI, 

MODLITBA ZA NÁDEJ, SILU ...

 

Drahý Bože, 

 ďakujeme Ti za nový deň,  do ktorého si nám doprial  zobudiť sa z Tvojej milosti. Nevieme, čo nás dnes čaká, čo nás postretne, čo zažijeme, ale jedno vieme, Ty budeš pri nás.Uvedomujeme si, že všetko čo v živote máme je len z Tvojho požehnania. Máme strach v tieto dni, množstvo obáv najmä o svojich najbližších, prežívame izoláciu vzťahov. Počúvame správy, ktoré nám prinášajú smútok do našich sŕdc. Pýtame sa: " Do kedy, Pane Bože ,do kedy táto situácia bude?" Túžime ráno vstať a povedať si :  "Fuuuu, to bol ale zlý sen!"  Ale nie je. Sme v situácii, ktorá je pre nás nová, nik z nás nemá skúsenosti. Máme však nádej a vieru, že všetko raz pominie a že Ty, Pane Bože máš všetko vo svojich rukách. A preto sa utiekame v túto chvíľu ku Tebe: Bože, daj nám pokoj do našich sŕdc a nádej. Posilňuj vieru, aby sme neklelsali, ale naopak, aby sme Ti ešte viac dôverovali. Modlíme sa a myslíme na všetkých nám blízkych- rodičov, partnerov, deti, vnúčatá, priateľov, tých, ktorých si nosíme vo svojich srdciach, ale modlíme sa aj za tých, ktorých nepozáme, ale naše modlitby potrebujú. Za všetkých chorých, daj im drahý Bože silu, buď s Nimi, drž ich za ruku, Ty si ten najlepší Lekár, pomáhaj tým, ktorí liečia a starajú sa a opatrujú,  ale jedine Ty Pane Bože dokážeš uzdraviť. Naplň svojou milosťou všetky nemocnice, lôžka, domácnosti, PANE ZMILUJ SA. KYRIE, ELEISON !

Bože, buď pri tých, ktorí prežívajú smútok, bolesť, pri strate blízkych. Buď Potešiteľom. Daj, aby  sme neprestali veriť Tvojim sľubom a zasľúbeniam: "Ja som s Vami po všetky časy ... " Ty všetko vidíš, Tebe nie sme ľahostajní, Tvoj ľud vzdychá a zmieta sa v ťažkostiach, príď k Nám a zmiluj sa. Daj aby sme sa naučili viac Ťa počúvať, Bože. 

Vstúp do našich vzťahov, aby nás aj táto situácia formovala a menila, aby z nás boli lepší ľudia. Aby sme boli vytrvalí a verní až do smrti. AMEN

Modlitba:

   Otče a Pane náš, ktorý si poslal svojho Syna Ježiša Krista na svet, pomôž nám pripraviť sa na tieto sviatky. Uštedri nám svoj pokoj, pravú radosť, daj nám silu, aby sme pocítili, že si s nami a že sa o nás staráš. Prenikni nás túžbou kráčať stále s tebou.  Daj, aby sme si znova uvedomili, že Ježiš Kristus k nám prichádza nenápadne, ako malé dieťa a chce nás premieňať na lepších a štedrejších. Amen 

Modlitba: Po kázni 3. nedeľa po Svätej Trojici, 28.6.2020

 

Dobrotivý nebeský Bože, ďakujeme Ti, že Ti nie sme ľahostajní. Ty o nás prejavuješ dennodenný záujem, paradoxom je, že my často od Teba utekáme, sme tvrdohlaví, ľahostajní- často povýšenecký. Seba povyšujeme a druhých ponižujeme. Odpusť a zmiluj sa. Veď toľko- krát si nás niesol v náručí, dával sily a nádeje. Otvor naše srdcia, aby neboli tvrdé – mäsité, aby sme nehovorili o tom, že máme odpúšťať- ale aby sme odpustili, aby sme nehovorili, že máme milovať- ale aby sme milovali. Len tak bude naša viera uveriteľná, keď budeme Tvoji skutoční nasledovatelia. Aj my sme stratili neraz smer, spadli a Ty si sa načiahol a podal svoju ruku. Daj nám dobrú pamäť, aby sme sa aj my takto správali voči tým, ktorých nám pošleš do cesty. Modlíme sa a prosíme, ochraňuj nás od tragédii, nešťastí, chorôb, živlov. Prosíme za našich blížnych, priateľov a známych, za všetkých ktorých si nosíme vo svojom srdci. Prosíme a modlíme sa za deti, mladých ľudí, starších, za kohokoľvek kto potrebuje Tvoju pomoc, silu a nádej.  A napokon sa modlíme i sami za seba, Ty vieš drahý Bože, čo nás trápi, teší, čo potrebujeme, vieš to lepšie ako my. Zmiluj sa nad nami. AMEN

 

Modlitba: Za pobožný život

Otče nebeský, dal si nám nekonečné dobrodenia, slovo o Kristovi a Ducha Svätého. V poznaní Krista je večný život. Duch Svätý pôsobí v nás slovami tých, čo vyučujú evanjelium a našim srdciam svedčí o Tvojej otcovskej láske voči nám. Daj, aby sme Ti vzájomne vďaky vzdávali, Teba jediného Boha vyznávali, milovali, uctievali a oslavovali, Tvoje sväté slovo neodhadzovali a Ducha Svätého od seba neodpudzovali. Daj tiež, aby každý horlivo konal svoju povinnosť, snažil sa o Tvoju a nie o svoju česť, aby nehľadal svoj prospech, ale čo osoží cirkvi. AMEN         

 

Modlitba: Prosba za blížnych 

Pane Ježiši Kriste, pokorne Ťa prosíme za tých, ktorých nosíme v srdci spolu s nimi prežívame ťarchu života. Prosíme za tých, čo pod tieňom kríža, ponorení do vlastného zármutku, bez príbuzných a priateľov, sú slabí, starí a bez opory, aby si ich potešil a vzbudil ochotné srdcia im pomôcť. Prosíme za tých, čo bolestne cítia svoju opustenosť, zostaň s nimi; urob jasnejším ich život. Modlíme sa za tých, čo nemôžu v spánku zavrieť svoje oči. Zmiluj sa nad umierajúcimi a daj im v pokojiodísť z časnosti. Modlíme sa za tých, čo stratili svojich drahých; poteš ich, aby nestratili nádej života v Tebe. Modlíme sa za tých, čo sú bez domova, bez jedla, liekov a pomoci, nech sú už kdekoľvek na svete. Prosíme za seba, za blížnych, za naše rodiny, za cirkev i za tých, čo prosiť nevedia a srdce sa im zmieta v ťažkostiach. Daj, aby sme si navzájom pomáhali ako Tvoj ľud, Teba milujúci a na Tvoju pomoc čakajúci. Amen

 

Modlitba: V ťažkých dňoch

Pane Ježiši Kriste, Tvoja duša bola smutná až na smrť. K Tebe sa obraciam, Ty vieš o mojom položení. Skormútený som a moje srdce krváca. Pokorený som až do prachu a nemám už síl. Akoby všetko nasvedčovalo, že niet pre mňa už nijakej potechy a som najnešťastnejší  zo všetkých. Viem, že som si zaslúžil Tvoj hnev, veď aký bol môj život? Verím však v Tvoje zľutovanie. Zmiluj sa nado mnou. Osloboď ma od strachu, aby som celkom neklesol na mysli a nestratil cieľ svojho života. Verím, že môžeš zmeniť, čo je nemožné u ľudí. Vyveď ma z mojich úzkostí. Ukáž mi cestu ako ďalej a prehĺb moju vieru i lásku k Tebe a blížnym. Z hlbokosti volám k Tebe, Pane, vyslyš ma. Zľutovník nebeský, zmiluj sa nado mnou. AMEN

                     

SLUŽBY BOŽIE  ONLINE , TV A ROZHLAS

 

GES ECAV

Drahí bratia a sestry, milí priatelia! Nakoľko kvôli aktuálnej epidemickej situácii sa nie vo všetkých cirkevných zboroch Gemerského seniorátu budú vykonávať komplet všetky služby Božie, tak ako sme na ne v tomto období roka zvyknutí, Mediálny výbor Gemerského seniorátu v spolupráci s Vnútromisijným výborom pre vás s láskou pripravili online služby Božie, ktoré sa budú dať pozrieť na nižšie uvedených linkoch. Tie si nájdete, pokiaľ si kliknete na odkaz,ktorý pripájam. Každý link začína byť aktívny v iný deň a inom čase.

Služby Božie z Gemerského seniorátu: 

https://www.youtube.com/channel/UCJdxv9T2SmZUJEBSECXvIRQ
 
 

Novoročné služby Božie 2021 z Chyžného:  https://youtu.be/HOCCoIacysY

 

Prosím nezabúdajme a  dávajme na seba pozor! 

Pri vstupe do chrámu je povinnosťou mať rúško. odstup a  dezinfekcia rúk.

R- O -R  

..........................................................................................................................................

"Ak ti Boh zavrie pred nosom okno,ktorým chceš pozerať na niečo pekné vonku,

otvorí ti vzadu dvere, aby si si to mohol ísť zobrať."

 

 

 

Všetko má svoj čas ...

Všetko má svoj čas

a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu:

Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať zasadené;

čas zabíjať i čas uzdravovať; čas búrať i čas stavať;

čas plakať i čas smiať sa; čas horekovať i čas radovať sa;

čas odhadzovať kamene i čas zbierať kamene; čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu;

čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať;

čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť.

Čas milovať i čas nenávidieť, čas vojny i čas pokoja.

Akýže úžitok má ten, ktorý pracuje, z toho, že sa namáha?

Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali.

Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal.

Poznal som, že niet pre nich nič lepšie, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote.

Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom.

Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať. Boh to tak zariadil, aby sa Ho ľudia báli.

Čo je, bolo už dávno, čo sa má stať, už dávno bolo; a Boh znovu vyhľadáva, čo sa pominulo.

 

                                                                                                                                Kazateľ 3, 1-15   

 

    Pridaj sa k nám !

Modlitba o 9.00 hod 

Milí priatelia ! 

Od leta 2019 sa v celom  našom cirkevnom zbore ECAV Chyžné  pravidelne o 9.00 hod modlíme za všetkých chorých ( deti, mladých ľudí, starších ...) k modlitbe za chorých sme pripojili začiatkom Adventu aj tzv. päťprstovú modlitbu:

1. Palec- je najbližší, to sú tí ktorých máme najbližšie- rodina, príbuzní, deti, súrodenci, manžel, manželka, priatelia...

2. Ukazovák- to sú tí, ktorí učia, vzdelávajú, pomáhajú- modlime sa za učiteľov, lekárov, sestry, všetky                             záchranné zložky / hasiči, policajti , záchranári ... tí ktorí na záchranu života druhých nasadzujú  často svoj vlastný /

3. Prostredník- modlime sa za tých ktorí sú najvyšší, či už predstavitelia štátu, cirkvi ... modlime sa aby im Pán Boh dal múdrosť, aby netúžili mať ešte viac, a v tejto honbe zabúdali na ostatných

4. Prsteník - prst, ktorý je najslabší- modlime sa za tých, ktorí sú chorí, slabí, smutní, nešťastní, za všetkých ktorí niekoho stratili, modlime sa za tých za ktorých sa už nik nemodlí a posledný

5. Malíček- najmenší prst, to sme my. Modlime sa aj za seba, aby nás Pán Boh chránil a požehnával, dával silu, múdrosť a lásku do srdca. 

Modlitba je vzácny Boží dar.

Využime to, čo nám Pán Boh dal. Stojí nás to len  chvíľu z nášho času, ale mnoho chorých čaká na naše prosby, možno aj práve na tú tvoju!

Kde sa môžem modliť? : KDEKOĽVEK 

Kedy sa môžem modliť? : KEDYKOĽVEK

Koľko to stojí? : CHVÍĽU NÁŠHO ČASU

Pán Boh robí divy v našich životoch aj dnes, len my, sme ich prestali vidieť a vnímať! 

 

Spánok ...

 

 V kostole sedeli vedľa seba otec so synom. Chlapec zrazu štuchol lakťom otca a zasmial sa: "Ocko, pozri sa. Ten ujo spí."

Otec sa vážne pozrel na syna a povedal:

"Bolo by lepšie, keby si zaspal aj ty a nehovoril zle o druhých."

 

                                                                        Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

 

 

Dáždnik

Polia boli vysušené a popraskané pre nedostatok dažďov.

Bledé a ožltnuté listy utrápene viseli z konárov. Z lúk zmizla tráva. Ľudia žili v napätí a nervózne skúmali krištáľovo modré nebo.

Rozpálené týždne plynuli jeden za druhým. Celé mesiace nespadla ani kvapka vody. Miestny duchovný zorganizoval na námestí pred kostolom hodinu modlitieb, aby si vyprosili milosť dažďa.

V určenú hodinu bolo námestie plné utrápených ľudí s veľkými nádejami. Mnohí si priniesli predmety, ktoré dosvedčovali ich vieru.

Pán farár obdivoval Biblie, kríže a ružence.

Ale nevedel odvrátiť oči od jedného dieťaťa, ktoré vážne sedelo v prvom rade.

Na kolenách malo červený dáždnik.                                                                                              Zdroj: Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom  svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. AMEN.     

   Modliť sa znamená prosiť o dážď, veriť znamená priniesť si dáždnik.