DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Konvent

Kňazská správa za rok 2022, 2023

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Chyžné

 

Výročný celozborový konvent, dňa 26.2.2023

 

 

K Ň A Z S K Á  S P R Á V A

za rok 2023

 

 

Počet členov k 1.1.2024 : 204  členov

 

 

Správu napísala: Mgr. Emília Völgyiová, zborová farárka

                                                                   CZ ECAV Chyžné

 

1.Pôstna nedeľa

 

Suspírium: Po ceste Tvojej, tŕnistej, my s Tebou chceme, Pane. Preveď i nás, Kriste náš, do svojej svätej zeme.  Pre vieru- uzdrav oči naše, tak popraj rozpoznať i nám , kde pravda Tvoja a kde klam a pre kráľovstvo svoje chráň, nás v dnešnom ťažkom čase! AMEN

 

Text: Evanjelium podľa Lukáša 22,31-34

31[Tu povedal Pán]: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; 32ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. 33On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj na smrť. 34(Ježiš) mu riekol: Hovorím ti, Peter: dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš.“ Amen

     

 MBAS! Milí konventuáli!

 

Dnešná nedeľa nám otvára brány nového obdobia v cirkevnom roku, ktoré nazývame Pôstom. Keby sme síce mali byť úplne  presný, tak je to Popolcová streda, ktorá štartuje toto obdobie.

Biblické texty v pôste nám často kladú zrkadlo pred vlastnú tvár a človek sa viac zmýšľa nad životom, ľuďmi a najviac nás mrzí, ako sa správame jeden k druhému.  A to je jedno či sme veriaci či nie, čo je vlastne najsmutnejšie. Pretože splývame s týmto svetom. Počúvame o láske, odpustení, pomoci, ale nie sme schopní aplikovať to do života. Často všetko ostáva pri slovách a skutky viditeľné nie sú.

Pôst hovorí o ceste,  ktorá nás približuje ku Kristovi. Ak dokážeme intenzívne prežívať pôstne obdobie, prejsť Kristovu krížovú cestu spolu s ním, dokážeme pochopiť Veľkú Noc a jej význam.

Tu povedal Pán]: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; tieto slová zaznievajú  z úst Pána Ježiša, pri rozhovore s učeníkom  Petrom, a tieto slová platia  aj pre nás! Pán Ježiš potreboval zo seba dostať veľmi vážnu vec: „Šimon, satan si vás všetkých vyžiadal, aby vás perosial ako pšenicu,.“  Tak ako učeník Šimon ani my nie sme výnimkov. Satan si trúfne aj na nás, keď si trúfol na Ježiša prečo by to neskúsil na nás, na oveľa slabších a labilnejších protivníkov.

Preosiať- znamená, oddeliť pšenicu od plev/buriny/ niečo čo je nepotrebné, zbytočné. Takto tvrdo Ježiš pomenúva to, čo sa deje medzi jeho učeníkmi vtedy a aj dnes.

Ale to čo Pán Ježiš hovorí je šokujúce a najmä komu to hovorí.

 • Satan totiž nejde preosievať, čistiť nikoho iného ako apoštolov, teda najbližších spolupracovníkov Ježiša
 • Toto čistenie- preosievanie, skúšky viery zažívame každý deň, inak to nebude ani v tomto pôstnom čase
 • Satan nepotrebuje preosievať neveriacich- tí mu predsa už patria
 • Potrebuje otestovať a preskúšať tých, ktorí sa považujú za Ježišových nasledovníkov a teda aj nás. A má k tomu množstvo prostriedkov a pomocníkov, ktorí mu ochotne a slepo slúžia.

Ako dopadol test v danom prípade s Petrom?

 • nedopadlo to celkom najlepšie- Peter zaprel Ježiša 3x
 • muži, ktorí dennodenne žili s Ježišom neobstáli
 • dôkazom je ich postoj, keď Ježiša zatkli: všetci utiekli. Ježiš ostáva sám!

Z diaľky sa pozerali na to, čo sa bude diať.

My sme dnes počuli Petrovo vyznanie: „ som pripravený Kriste aj do väzenia aj na smrť...“

 • No ,keď príde na lámanie chleba- zapiera, cúva / podobné často aj nám..../hľadáme výhovorky, zvaľujeme vinu na iných
 • Kristus nás však pozná- nemusíme napínať svaly
 • Ježiš hovorí Petrovi- „ ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.“ Aj Peter asi zažil šok, po týchto slovách, potom ho Ježiš stretáva a 3x sa ho pýta: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? A utvrdzuje Petra o svojom priateľstve. Nevyčíta mu nič, naopak- „ Pas moje ovečky...“berie z Petra hanbu a prinavracia dôstojnosť.

Za zmienku stojí aj to, že Peter chodí s Ježišom dlhé roky, ale Ježiš mu hovorí, že nie je obrátení....ešte neprišiel k tomu pravému poznaniu.

 • Stará múdrosť hovorí, že diabol nespí-aj na nás určite pripraví rôzne skúšky.

Prajem nám silu, nádej ale aj pevnú vieru, aby sme obstáli tak ako Ježiš na púšti.  Nenaleťme diablovi a nemyslime si, že mne sa to nemôže stať, ako náhle si už len toto pomyslíme, hrešíme , už nás má, pretože si o sebe myslíme viac než je potrebné. Prajem nám viac pokory. A najmä lásky- zostáva viera, nádej láska, to troje, ale najväčšia z nich je LÁSKA.

Na to nezabúdajme. Aj učeníci si zakladali na sebe, a veľmi rýchlo naleteli diablovi, všetci do jedného.

AMEN.

 

Š T A T I S T I C K É     H O D N O T E N I A

 

Milí bratia a sestry, konventuáli!

           Vďaka Božej milosti sme vstúpili do roku nového 2024, a hoci už sme v polovici druhého mesiaca z nového roku, ešte stále stojíme na jeho začiatku a vidíme sami, že zrejme opäť nebude jednoduchý. Svet, spoločnosť, šudia sa zmietajú v boji dobra a zla. A akoby tie misky váh sa nakláňali na tú horšiu stranu. Po ťažkom a náročnom období, poznačenom kovidom , sme z toho zlého akoby nevystúpili ale pokračujeme do ešte väčšieho zla. Vidieť to všade v ľudských vzťahoch, na druhých sme strašný kritici, ale na sebe nevidíme nič, pozrite sa na politickú scénu aké vulgárnosti a správanie nám sprostredkúvajú ústavný činitelia tohto štátu, akým vzorom sú pre koho .... ak budeme hľadať u ľudí nenájdeme nič. Milión právd a ani je pravdou. A ľudia slepo veria všetkému. Okrem Pána Boha, tam spochybňujeme, hľadáme dôkazy.

Tak ako minulý rok aj dnes vám chcem povedať jednu dôležitú správu: Bez viery v Boha to nezvládneme. Veriaci človek si toto naplno uvedomuje. Uvedomujeme si to v osobných životoch i v živote cirkvi, že najpodstatnejšie je mať VIERU. Viera spája, motivuje, dáva nový impulz. Tak tomu bolo i v roku 2023.

 

 

Bohoslužobný život

Služby Božie sa konali pravidelne každú nedeľu. Revúcka Lehota a Chyžné pravidelne každú nedeľu o 9.30 hod a o 11.00 hod. Lubeník a Magnezitovce vždy striedavo o 8.30 hod.

SB a slávností sa v minulom roku vykonalo :  157x / CH-57x, RL-48x,L-25x,M-27x/

Priemerná účasť na SB: 15 členov

 

Adventné a pôstne veičerne:

Adventné večierne sa konali – 3x s priemernou účasťou 3 členov

Pôstne večierne sa konali- 5x s priemernou účasťou 3 členov

 

Sviatosti

V roku 2023 prijalo pozvanie k Pánovmu stolu 411  komunikantov z celého cirkevného zboru a spolu sa prisluhovala 29x.

Večera Pánova sa prisluhovala aj v domácnosti 5x. Kde prijali VP - 6 žien a 3 muži.

Pastorálne návštevy

Pastorálne návštevy sa konali v počte 25. Do pastorálnych návštev nerátam množstvo telefonátov, či mailovej, whatsupovej komunikácie.

Krst Svätý

V roku 2023  sme mali  15 krstov, /  2- chlapci a 3 dievčatá/.

1x krst v Revúckej Lehote

14x krsty v Chyžnom

Z toho 7 chlapcov a 8 dievčat /

/ to však neznamená, že to boli len ľudia z Chyžného, bolo to aj veľa Lubeníčanov /. Žiaľ, opakuje sa stále tá istá vec, ktorá trápi množstvo zborov nielen v našom senioráte, ľudia prídu deti pokrstia, ale nemajú záujem o členstvo v zbore ani návštevu chrámu Božieho.

 

Konfirmácia

V minulom roku 2023 sa  slávnosť konfirmácie detí sa nekonala.

 

Sobáše

V roku 2023 sa konalo 6 sobášov a všetko  čisto evanjelické.

5 – v Chyžnom, 1- na Teplom Vrchu so súhlasom miestneho farára  

Požehnanie manželstva: sme v minulom roku nemali

Pohreby

Kto sa raz narodil, musí z tohto sveta aj odísť. To sú pravdivé slová, ktoré si vždy uvedomujeme na pohreboch, keď sa lúčime s našimi blízkymi  Aj v roku 2023 sme vyprevadili v  nádeji vzkriesenia a večného života do večnosti 10 členov z  cirkevného zboru.

5- žien,  5- mužov.

Chyžné- 3

Magnezitovce- 1

Revúcka Lehota- 3

Lubeník -1

 1. v Hucíne, 1- v Lenke pri Tornali.

 

Náboženstvo

Náboženstvo vyučujem v Základnej škole s Materskou školou Sama Tomášika v Lubeníku spolu 7 hodín. V školskom roku 2023-2024: Náboženstvo navštevuje spolu 1.,2., stupeň a škôlka. Spolu: 64 detí.

 

Mládež, dorast, besiedka

V minulom roku sa konala v spolupráci so Základnou školou Letná škola, deti navštívili kostol v Chyžnom, pamätnú izbu S. Tomášika, dozvedeli sa o živote zboru ako aj histórii zboru. Spoločne sme strávili na farskom dvore a v priestoroch fary celý deň, ktorý sme zakončili opekačkou a piesňami. Absolvovali sme aj výlet v CZ ECAV Štítnik, kde ochotne sestra farárka Hrivniaková nás previedla chrámom a porozprával históriu zboru. Spoločne sme pri hrách, speve a spoznávaní nášho okolia strávili celý týždeň.

Tak isto v spolupráci s obcou sme sa podieľali na dni detí, či organizovaní Letného kina. A ďalších milých podujatí.

 

Presbyterstvo: Počas roka sme zasadali 3x, riešili sme veci  operatívne v celom cirkevnom zbore podľa potreby.

 

Domové hospodárenie

V celom cirkevnom zbore okrem bežných údržbových prác sa významnejšie práce vo väčšom rozsahu a vyššom investovaní finančných prostriedkov nekonali. Nakoľko sa ceny energii navýšili pristúpili sme v CZ už v minulom roku k šetreniu. V Chyžnom sme odstavili vežové hodiny, zníženie osvetlenia / menej žiaroviek/, úspornejšie kúrenie. Na tento rok je naplánovaných niekoľko opráv, ktoré chceme zafinancovať z rôznych výziev a ponúk.  Čo sa týka fary, plánujeme spraviť rez krovín a tak isto vyriešiť odtok dažďovej vody z dvora.

Minulý rok 2023 bol dosť náročný na prípravu rôznych podujatí, ktoré sa konali počas celého roka na pôde cirkevného zboru. Asi najväčšiu prípravu a čas sme venovali kanonickej vizitácii, ktorú vykonal koncom roka br. biskup VD Peter Mihoč spolu so spolupracovníkmi biskupského úradu. Keďže sme boli dokonale prekontrolovaní, vo všetkých oblastiach CZ,  mohli sme do nového roku 2024 smelo vstúpiť s prosbou aby nám Pán Boh dal vieru takú akú sme mali počas celého uplynulého roka.  S Božou pomocou sme to všetko zvládli.

 

AKTIVITY:

 • Január: AMOT 9.-13.1.2023
 • Kandidačné presbyterstvo a volebný konvent na dozorcu CZ ECAV Chyžné, za účasti predsedníctva seniorát.u
 • 12.2.2023: Jelšavská Teplica, v spolupráci ECAV Chyžné, ECAV Jelšava, obec Lubeník, obec Jelšavská Teplica, obec Chyžné a ZŠ S. Tomášika a Matica Slovenská- spomienka pri 210. výročí úmrtia Sama Tomášika, slávnostná kazeteľka. Pri tejto príležitosti v spolupráci s Maticou Slovenskou vyšla aj publikácia o Samovi Tomášikovi vytvorená sestrou farárkou a p. Táňou Tomcovou.
 • 18.3.2023: Seniorátny konvent na pôde nášho CZ v Revúckej Lehote /125 ľudí /
 • Brat poddozorca oslávil životné jubielum a pri tejto príležitosti pozval predsedníctvo a presbyterov a členov spevokolu na spoločné posedenie
 • Máj: 21.5.2023- Slávnostné SB pri 140. výročí úmrtia Sama Chalupku, spevokol Genšanky, Mgr. Janka Hrivniaková- farárka Štítnik, Matica Slovenská, obec Chyžné
 • 25.6.2023- stretnutie mužov v Revúcej
 • 13.7.2023- Letná škola v spolupráci CZ ECAV Chyžné, ZŠ S. Tomášika Lubeník- 20 detí / opekačka a zábavné aktivity na fare, celý týždeň výlety- napr. CZ ECAV Štítnik/
 • 15.7.2023- v spolupráci s obcou Letné kino / deti, dospelý /
 • August: Chyžné- požehnanie hasičského auta / obec Chyžné, hasiči a CZ ECAV Chyžné, program pre deti v spolupráci s obcou.
 • Október- autobusový výlet z CZ Klenovec, prednáška v kostole Mgr. Vӧlgyiová /50 ľudí /
 • 29.10.2023- PPCH Magnezitovce, obnovenie vstupného priečelia / slávnosť /
 • November: Kanonická vizitácia v CZ / biskupská kontrola biskupa VD a pracovníkov biskupského úradu / Začiatok o 9.00 hod- koniec 18.30 hod
 • Hospodársky výbor, presbyterstvá, pastorálne návštevy, prisluhovanie sviatostí, večierne ....

Milí bratia a sestry!

Môžem konštatovať, že náš zborový život naplno funguje, aj keď sa nie všetko podarilo spustiť, tak ako som to plánovala, avšak ani mňa neobchádzali rôzne zdravotné komplikácie s ktorými som tiež musela bojovať dosť dlhú dobu v minulom roku. Som vďačná za aktivity, ktoré sa podarili. Nie je nás veľa, ale pri snahe a ochote sa dá všetko zvládnuť a prekonať.

Preto sa chcem poďakovať vám bratia a sestry za vašu ochotu, pomoc pri organizovaní rôznych podujatí, ale aj za to, že máte záujem o život v našom cirkevnom zbore a konštruktívne prispievate k jeho chodu. Viete kritikom dokáže byť každý, ale pomôcť a priložiť ruku nedokáže každý. Preto ďakujem tým, ktorí tu ruku priložili a snažia sa vidieť to dobré v CZ. Pracujeme na spoločnom diele, cestu máme rovnakú. Som veľmi vďačná za ľudí, ktorí svoju prácu- nazvem to službu robia s láskou, nemusia mať cirkevné funkcie, nemusíme o nich vedieť a predsa sú tými potrebnými článkami v živote CZ. Sú ochotní sami prísť a pomôcť bez toho, aby to druhý vedeli.

Skončilo vám milí bratia a sestry volebné obdobie, to že sme zmenili model presbyterstva na odporúčanie biskupa, však neznamená, že máte zabránené sa na čomkoľvek zúčastňovať, chcem veriť tomu, že nie funkcia ale viera, nádej vás hnali do služby. Ocením, keď sa budete naďalej podieľať na živote CZ , budeme si navzájom vychádzať v ústrety, a na Pánovo volanie neodpoviete- nie, teraz nemám čas, prosím vyhovor ma... beda ak dopadneme ako ľudia, ktorí boli pozvaní na Pánovu hostinu.

Ďakujem vám za vašu službu a verím, že bude pokračovať.

 

Nezbavujete sa zodpovednosti, ale práve naopak zodpovednosť spolu so mnou neste na svojich pleciach. Bremeno sa ľahšie nesie, keď vieme, že nie sme na to sami.

Možno nám vymizli biblické hodiny, stretávali sme sa na  adventných a pôstnych  večierňach, ja však verím, že nájdeme iné možnosti ako sa zapojiť lepšie do života CZ. Mám nádej, že začneme opäť aj so spevokolom.

Chcem veriť, že sa spolu stretneme na aktivitách, ktoré upevnia a posilnia našu vieru, ale aj vzájomné spolunažívanie v CZ. To všetko chceme stojac na pevnom základe- Pánu Bohu.

 

Chcem sa vám všetkým poďakovať, ktorý pomáhate k tomu, aby bol cirkevný zbor aj finančne zabezpečený. Svojimi oferami, milodarmi, príspevkami.

Najväčšie poďakovanie patrí Pánu Bohu, za to, že nás posilňuje vo viere, dáva silu a odvahu na každý deň. Veľmi oceňujem spoluprácu so sestrou farárkou Klátikovou z Mokrej Lúky, ktorá je vždy ochotná ma kedykoľvek zastúpiť. Tak isto je spolupráca so starostami z naších fílii, ale i tu v Chyžnom  veľmi- môžem povedať nadštandardne dobrá. A to isté platí aj o vedení základnej školy Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku, ktoré ochotne vychádza v čomkoľvek, pomáha aj s kancelárskymi potrebami, ktoré vôbec nemusíme kupovať.  

Nech nás spoločne teda Pán Boh vedie a požehnáva aj v tomto roku novom. On sľúbil, že sa postará, tak Mu dôverujme.  Správu prečítala na celozborovom výročnom  konvente, konanom v Chyžnom 18.2.2024.                             Mgr. Emília Völgyiová, zborová farárka 

 

 

  

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Chyžné

 

Výročný celozborový konvent, dňa 26.2.2023

 

 

K Ň A Z S K Á  S P R Á V A

za rok 2022

 

Počet členov k 1.1.2023 : 199  členov

 

 

Správu napísala: Mgr. Emília Völgyiová, zborová farárka

                                                                   CZ ECAV Chyžné

 

1.     Pôstna nedeľa

 

Suspírium: Po ceste Tvojej, tŕnistej, my s Tebou chceme, Pane. Preveď i nás, Kriste náš, do svojej svätej zeme.  Pre vieru- uzdrav oči naše, tak popraj rozpoznať i nám , kde pravda Tvoja a kde klam a pre kráľovstvo svoje chráň, nás v dnešnom ťažkom čase! AMEN

 

Text: 1 kniha Mojžišova 22, 10-12

 

10Keď Abrahám vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, 11zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abrahám, Abrahám! A ten odpovedal: Tu som. 12Tu mu on riekol: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha, a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. AMEN

 

            Milí bratia a sestry, konventuáli!

Vypočuli sme si spoločne len časť zo známeho príbehu o Abrahámovi a Izákovi. Udalostiam, ktoré sme čítali predchádza situácia, keď Abrahám a Sára sú v pokročilom veku, a keď im oznámia, že sa im narodí syn- ich reakcia asi nie je prekvapivá. Nechcú tomu veriť. Veď, kto by aj veril, že v pokročilom veku v ktorom sa nachádzajú sa im narodí syn. Šialená situácia. A zrazu sa z ľudí, ktorí  Boha vyznávajú, stávajú pochybovači a vysmievači. A hoci verili a dôverovali Pánu Bohu, v tomto momente nie. Vysmiali sa Pánu Bohu. Zabudli na jednu vec- to čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha! Na tieto slová zabúdame do dnes. Koľkokrát sa vysmejeme Pánu Bohu, zapochybujeme, povieme si tak toto nie- toto sa nedá, je to nemožné. A jednoducho prídu situácie, ktoré nám ukážu ako hlboko sme sa mýlili. Takto to bolo aj v živote Abraháma a Sáry.

A tak je to v našich životoch dodnes.

Som presvedčená o tom, že týmto momentom si prešiel každý z nás. Jednoducho vo svojom živote zapochyboval. Vysmial sa.

Ale Boh koná, ide ďalej napriek našej malej viere.

Spomeňte si na obdobie kovidu, obavy a pochybnosti sme mali všetci. Vieru nahrádzal strach.

Abrahám a Sára- Ich nevera sa mení na vieru. Prichádza Izák.

A zrazu ako blesk z jasného neba prichádza požiadavka od Pána Boha: „ Zober svojho jediného syna Izáka a obetuj ho!“

Priam až bizarná požiadavka od Pána Boha. Obetovať to, čo milujem, čo je pre mňa jedinečné, čo má pre mňa najvyššiu cenu???  Veď Pane Bože, prečo?

To je náš postoj, ale nie Abrahámov. Ten syna vzal a ďalej už pokračuje náš dnešný prečítaný text: 10Keď Abrahám vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, 11zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abrahám, Abrahám! A ten odpovedal: Tu som. 12Tu mu on riekol: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha, a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna.

Abrahám počúval Boha. Nenadával, nebránil sa, neutekal. Počúval Boha a dôveroval MU.

A to je milí bratia a sestry, naša jediná cesta ako prežiť v tomto zložitom svete.  VIERA. Absolútna oddanosť, dôvera, istota. Viera dáva silu, nádej a istotu. Viera je to čo spája- Noácha, Mojžiša, Abraháma, Dávida, Samuela, a tak by sme mohli pokračovať. VIERA, ktorá je hnacím motorom. Viera, ktorá dáva človeku silu v zdanlivo neriešiteľných chvíľach života. Viera, ktorá prekonáva akékoľvek prekážky. Viera, ktorá vyplýva z dôvery voči Pánu Bohu.

Abrahám by bez viery nedokázal zvládnuť to čo mal vykonať- obetovať svojho jediného syna. Bez viery by  ťažko zvládol situácie, do ktorých bol vhodený. A to isté platí o nás. Ten, kto má vieru, dokáže vo svojom živote mnohé veci- aj nemožné.

Avšak vieru treba nasmerovať správnym smerom- na Boha. Abrahám nehľadal pomoc u ľudí. A to je jeho odkaz aj pre nás- zachovať si vieru. Nevkladať nádej do ľudí, tí nás sklamú, opustia.  Veľa ľudí dneška hľadá nádej u politikov... prídu tí či oni a vyriešia všetky naše problémy, akoby mávnutím čarovného prútika. Nie nevyriešia, žiaden politik. Pretože férové by bolo povedať, nie nevyriešim vaše problémy ani za rok ani za štyri ale budeme robiť kroky a hľadať možnosti ako riešiť situáciu. Taký politik by asi voľby nevyhral. My máme totiž radi instantné riešenia. /okamžité, rýchle /.

Ani v živote veriaceho človeka sa veľakrát neprejavia instantné riešenia- ale veriaci človek má niečo, čo mu nikto vziať nikdy nemôže – vieru. A s vierou človek dokáže doslova zázraky. Pre vieru Abraháma bol ušetrený život Izáka.

Viera, nech je aj našim základom v osobnom živote, v živote cirkevného zboru i spoločnsoti.  Nemajme strach, obavy vo viere v Boha dokážeme aj nemožné. Prajem nám veľa síl, odhodlania a múdrosti Božej aj v tomto novom pôstnom období do ktorého sme spoločne vstúpili. AMEN

 

 

 

Š T A T I S T I C K É     H O D N O T E N I A

 

Milí bratia a sestry, konventuáli!

           Vďaka Božej milosti sme vstúpili do roku nového 2023, ešte stále stojíme na jeho začiatku a vidíme sami, že zrejme opäť nebude jednoduchý. Po ťažkom a náročnom období, poznačenom kovidom sme akoby znovu vstúpili do ďalšieho zlého sna: vojna na Ukrajine, ktorej následky pociťuje každý z nás, katastrofálna ekonomická situácia, nehovoriac o apokalypse v cenách energií. To všetko sa na nás valí.

Mám pre vás jednu dôležitú správu, ktorá vyplynula aj z dnešného prečítaného kázňového textu: Bez viery v Boha to nezvládneme. Veriaci človek si toto naplno uvedomuje. Uvedomujeme si to v osobných životoch i v živote cirkvi, že najpodstatnejšie je mať VIERU. Viera spája, motivuje, dáva nový impulz. Tak tomu bolo i v tomto roku na ktorý sa chceme spoločne pozrieť.

 

Bohoslužobný život

Služby Božie sa od januára do februára 2022 konali v režime OP/ očkovaní, prekonal/. A od marca 2022 sme dá sa povedať nabehli do normálnych koľají.

SB a slávností sa v minulom roku vykonalo :  162x !!!/ na porovnanie v minulom roku len 99 x SB !/

Priemerná účasť na SB: 16 členov

Sviatosti

V roku 2022 prijalo pozvanie k Pánovmu stolu 334  komunikantov z celého cirkevného zboru a spolu sa prisluhovala 26x.

Večera Pánova sa prisluhovala aj v domácnosti 4x. Kde prijali VP - 5 žien a 3 muži.

Pastorálne návštevy

Pastorálne návštevy sa konali v počte 16. Do pastorálnych návštev nerátam množstvo telefonátov, či mailovej, whatsupovej komunikácie.

Krst Svätý

V roku 2022  sme mali  5 krstov, /  2- chlapci a 3 dievčatá/.

1x krst v Revúckej Lehote

4x krsty v Chyžnom

 

Konfirmácia

V minulom roku 2022 sa  slávnosť konfirmácie detí sa nekonala.

 

Sobáše

V roku 2022 sa konali 4 sobáše a všetko  čisto evanjelické.

1 – v Chyžnom, 1- v Revúckej Lehote,  2– v Lubeníku  

Požehnanie manželstva: v minulom roku sme mali jedno požehnanie manželstva

 

Pohreby

Kto sa raz narodil, musí z tohto sveta aj odísť. To sú pravdivé slová, ktoré si vždy uvedomujeme na pohreboch, keď sa lúčime s našimi blízkymi  Aj v roku 2022 sme vyprevadili v  nádeji vzkriesenia a večného života do večnosti 5 členov z celého cirkevného zboru.

3- ženy,  2- muži.

Chyžné- 1

Magnezitovce- 1

Revúcka Lehota- 0

Lubeník -2

Jedna sestra pochádzala z Lubeníka, pohreb sa však konal v Revúcej.

Opustili nás: Vladimír Kisel, Irena Andrášiková, Pavol Kisel, Margita Hencelová Zuzka Chlebušová

 

Náboženstvo

Náboženstvo vyučujem v Základnej škole s Materskou školou Sama Tomášika v Lubeníku spolu 5 hodín. V školskom roku 2022-2023: Náboženstvo navštevuje spolu 1.,2., stupeň a škôlka. Spolu: 54 detí.

Presbyterstvo: Počas roka sme zasadali 4x, riešili sme veci  operatívne v celom cirkevnom zbore.

Domové hospodárenie

V celom cirkevnom zbore okrem bežných údržbových prác sa významnejšie práce vo väčšom rozsahu a vyššom investovaní finančných prostriedkov nekonali. Nakoľko sa ceny energii navýšili pristúpili sme v CZ už v minulom roku k šetreniu. V Chyžnom sme odstavili vežové hodiny, zníženie osvetlenia / menej žiaroviek/, úspornejšie kúrenie. Na tento rok je naplánovaných niekoľko opráv, ktoré chceme zafinancovať z rôznych výziev a ponúk.

AKTIVITY:

Ø  Od januára do februára sme fungovali v režime OP

Ø  17.1.2022 sa konala kňazská porada v Chyžnom

Ø  1.5.2022 sa konalo v Chyžnom seniorátne stretnutie žien

Ø  2.7.2022 GES ECAV- výstup na Muránsky hrad

Ø  14.8.2022- seniorátny deň GES ECAV v Nižnej Slanej

Ø  26.8.2022- koncert vážnej hudby v Chyžnom

Ø  10.9.2022- cyklo-jazda postopách Sama Tomášika

Ø  11.9.2022- slávnostné spomienkové služby Božie pri 135. výročí úmrtia S. Tomášika za účasti pedagógov ZŠ S. Tomášika s MŠ Lubeník

Ø  6.12.2022- Vianočný koncert skupiny FRAGILE v Chyžnom, kde prišlo spolu 500 ľudí. To všetko v spolupráci s obcou Chyžné a združením stredný Gemer so sídlom v Jelšave.

Milí bratia a sestry!

Napriek ťažkým predchádzajúcim rokom, môžem povedať, že zborový život sa znovu prebúdza k životu aj vďaka rôznym aktivitám, ktoré sa konali v našom cirkevnom. Napriek tomu, že nás mnohí členovia opustili a ich miesta ostali prázdne, vidím snahu u mnohých bratov a sestier k obnove duchovného života.

Veľmi citeľné a viditeľné je to v Revúckej Lehote, kde sa viera mnohých prebudila a priviedla ich  do chrámu Božieho, ale títo ľudia majú aj ochotu sa zapájať do práce v cirkevnom zbore. Či je to kostolníctvo, či iné úlohy, ktoré chcú plniť.  Tak isto život prebieha aj v našich menších fíliách – Mníšany a Lubeník, kde verní bratia a sestry, síce nie sú vo veľkom počte, ale na služby Božie prichádzajú pravidelne aj sa zapájajú do aktivít, ktoré sa konajú na pôde nášho cirkevného zboru. Chyžné je  na tom trošku horšie, pretože úmrtie mnohých členov je veľmi citeľné a viditeľné najmä na účasti na službách Božích, ale som vďačná Pánu Bohu za všetkých ktorí prichádzajú na služby Božie. Dokonca nám vzrástol aj počet členov CZ, pretože si ľudia poplatili príspevky, alebo sa do CZ prihlásili.

Samozrejme, že by to mohlo byť lepšie- vždy to lepšie môže byť. Avšak som vďačná Pánu Bohu za vás, ale i tých ktorí na konvent nemohli prísť, ale myslím aj na tých , ktorí nás cestou časnej smrti opustili, s nesmiernou pokorou a vďačnosťou. Pretože náš CZ žije, nie je umierajúci, prežívajúci. Slovo Božie sa aktívne káže v celom CZ, nie raz za mesiac ale pravidelne. Máme v každej fílií, v celom zbore obsadené a zastúpené všetky funkcie- čo je veľmi výnimočné. Nezbavujete sa zodpovednosti, ale práve naopak zodpovednosť spolu so mnou nesiete na svojich pleciach.

Možno nám vymizli momentálne biblické hodiny, adventné a pôstne večierne, ja však verím, že nájdeme iné možnosti ako sa zapojiť lepšie do života CZ. Mám nádej a sľub od mnohých, že by sa znovu obnovil náš spevokol, čo mňa mrzí najviac, verím, že s Božou pomocou sa tak  stane už v najbližšom období. Verím, že spolu s bratom dozorcom zavedieme nové aktivity, ktoré povedú k zachovaniu, ale i obnove CZ. Obaja máme mnohé plány či vízie. Ja pevne verím, že to nezostane len pri snoch...  my dvaja , traja, nespravíme nič, pokiaľ sa všetci nezapoja a nebudeme spoločne viesť a budovať náš cirkevný zbor, tak všetko stroskotá. To všetko chceme robiť stojac na pevnom základe- Pánu Bohu.

 

Chcem sa poďakovať bratovi poddozorcovi Palkovi Jakabovi,  za jeho službu, ktorú vykonával po smrti nášho brata dozorcu Ondreja Málika, keď bol ochotný viesť CZ v neľahkom období spolu so mnou. Za jeho ochotu, pomoc. Najmä keď zastupoval aj mňa na službách Božích, pretože uplynulý rok bol aj pre mňa zdravotne náročný- keď som 2x po sebe v rozmedzí 3 mesiacov prekonala Covid, a pred Vianočnými sviatkami ťažkú chrípku.

Palko, zo srdca ti prajem, aby ti toto všetko Pán Boh vo svojej milosti oplatil v tvojom živote.

Ďakujem našim kurátorkám a kurátorovi, ktorí zodpovedne vedú svoje fílie, spravujú svoj majetok a zveľaďujú ho. Sestrám pokladničkám, sestre účtovníčke, ktorá sa zo zdravotných dôvodov dnes konventu zúčastniť nemohla.

Sestrám kantorkám, za ich službu pri doprevádzaní SB, ako i na pohreboch a iných príležitostiach.

Sestrám kostolníčkam, kostolníkom- za starostlivosť o chrámy Božie, udržovanie v čistote.

Sestrám a bratom presbyterkám.

Všetkým vám, ktorý pomáhate k tomu, aby bol cirkevný zbor aj finančne zabezpečený. Svojimi oferami, milodarmi, príspevkami.

Najväčšie poďakovanie patrí Pánu Bohu, za to, že nás posilňuje vo viere, dáva silu a odvahu na každý deň. Veľmi oceňujem spoluprácu so sestrou farárkou Klátikovou z Mokrej Lúky, ktorá je vždy ochotná ma kedykoľvek zastúpiť. Tak isto je spolupráca so starostami z naších fílii, ale i tu v Chyžnom  veľmi- môžem povedať nadštandardne dobrá. A to isté platí aj o vedení základnej školy Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku.  

 

Nech nás spoločne teda Pán Boh vedie a požehnáva aj v tomto roku novom. On sľúbil, že sa postará, tak Mu dôverujme.  

 

Správu prečítala na celozborovom výročnom  konvente, konanom v Chyžnom 26.2.2023.

                            Mgr. Emília Völgyiová, zborová farárka