DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Základy viery

Viera všeobecná kresťanská

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen

 

                   

Modlitba Pánova

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. AMEN

Desať Božích prikázaní

Ja som Hospodin tvoj Boh:

1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo!

3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!

4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!

5. Nezabiješ!

6. Nescudzoložíš!

7. Nepokradneš!

8. Nevypovieš krivé svedectvo proti svoju blížnemu!

9. Nepožiadaš dom svojho blížneho!

10. Nepožiadaš ani jeho manželku ani nič, čo je jeho!